รีเซต

ธ.ก.ส. พักหนี้ 1 ปี - ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือ 0% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน ช่วยเกษตรกรเจอโรคระบาดลัมปีสกิน

ธ.ก.ส. พักหนี้ 1 ปี - ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือ 0% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน ช่วยเกษตรกรเจอโรคระบาดลัมปีสกิน
ข่าวสด
6 สิงหาคม 2564 ( 16:00 )
46
ธ.ก.ส. พักหนี้ 1 ปี - ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือ 0% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน ช่วยเกษตรกรเจอโรคระบาดลัมปีสกิน

 

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคระบาดปศุสัตว์ โดยเฉพาะโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ที่แพร่ระบาดในโค กระบือ และโรคระบาดอื่นๆ ที่ระบาดในสุกร ซึ่งกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 62 จังหวัด ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ อีกทั้งเกษตรกรมีรายได้ลดลงจนไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนด

 

 

ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ธ.ก.ส. จึงดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดปศุสัตว์ ปี 2564 (ผู้เลี้ยงโค กระบือ และสุกร) ทั้งในส่วนของเกษตรกรลูกค้ารายคน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2564 และมีงวดชำระในปีบัญชี 2564 (งวดเดือนเม.ย. 2564 - มี.ค. 2565) ไม่รวมหนี้ในโครงการนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) โดยแจ้งเหตุความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและนำเอกสารจากสำนักงานปศุสัตว์ (กษ.01 หรือ กษ.02) มายื่นที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านเป็นลูกค้า

 

 

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือ กรณีที่มีหนี้วงเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ธ.ก.ส. จะขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระหนี้เดิม และกรณีเงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน จะทำการทบทวนกระแสเงินสดและปรับตารางการชำระหนี้ใหม่ให้สอดคล้องกับที่มาแห่งรายได้ของลูกค้า อีกทั้งยังลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เหลืออัตรา 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564-วันที่ 28 ก.พ. 2565

 

 

โดยมีวงเงินให้ความช่วยเหลือ กรณีประเมินความเสียหายเกิน 50% วงเงินช่วยเหลือเท่ากับต้นเงินกู้คงเหลือ หากเป็นเกษตรกรลูกค้ารายคนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท วิสาหกิจชุมชนสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีประเมินความเสียหายไม่เกิน 50% วงเงินช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของต้นเงินกู้คงเหลือ หากเป็นเกษตรกรลูกค้ารายคนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท วิสาหกิจชุมชนสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

 

 

เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรที่ประสบปัญหาสามารถยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือได้ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564 ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2555-0555

ข่าวที่เกี่ยวข้อง