รีเซต

ครบจบที่นี่! ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งอบต.2564-ไปใช้สิทธิไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

ครบจบที่นี่!  ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งอบต.2564-ไปใช้สิทธิไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?
TNN ช่อง16
11 พฤศจิกายน 2564 ( 08:04 )
148
ครบจบที่นี่!  ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งอบต.2564-ไปใช้สิทธิไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

สำนักงานคคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศ แผนการจัดการเลือกตั้ง และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีแผนงานจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้


-1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันที)

-11 - 15 ตุลาคม 2564 :  วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

-22 ตุลาคม 2564  :  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

-2 พฤศจิกายน 2564  :  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-7 พฤศจิกายน 2564  : วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร

-12 พฤศจิกายน 2564  :  วันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

-17 พฤศจิกายน 2564  :  วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ

-21 - 27 พฤศจิกายน 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)

-28 พฤศจิกายน 2564  :  วันเลือกตั้ง

-29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564  การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1444

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง  2564 


1. ตรวจสอบสิทธิลือกตั้งอบต.2564 ผ่านทาง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
2. ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

3. ยื่นหลักฐานแสดงตน

4. แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ

5. รับบัตรเลือกตั้ง

6. ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7. ทำเครื่องหมายกากบาท

8. เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้

- บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน

- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี

- หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง

9. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

10 นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
ภาพ กกต.

 
หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ  ดังนี้ 


1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

7. การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเตรียมตัวเลือกตั้ง อบต. 2564 อย่างไร


ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องดำเนินการเตรียมพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ ดังนี้


1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน


2. การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ


ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย
ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ ต้องทำอย่างไร 


สำหรับใครที่ไม่สามารถเดินทางไปลงคะแนนเสียงได้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ 
ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งเหตุไปเลือกตั้งไม่ได้ที่นี่
 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง