รีเซต

"เบิกค่ารักษาผู้ป่วยนอก" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ทำอย่างไร เช็กเงื่อนไขที่นี่

"เบิกค่ารักษาผู้ป่วยนอก" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ทำอย่างไร เช็กเงื่อนไขที่นี่
TNN ช่อง16
20 ธันวาคม 2565 ( 10:10 )
43
"เบิกค่ารักษาผู้ป่วยนอก" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ทำอย่างไร เช็กเงื่อนไขที่นี่

"บัญชีกลาง" ให้เบิกค่ารักษาผู้ป่วยนอกผ่านแอปฯ เป๋าตังนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่งได้พัฒนาระบบบริการของสถานพยาบาลโดยนำแอปพลิเคชัน  มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น กรมบัญชีกลางเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 


จึงได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงให้สามารถทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ลดการรอคิวในการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงินของสถานพยาบาล โดยจะดำเนินการเป็นโครงการนำร่องกับสถานพยาบาลของทางราชการ จำนวน 21 แห่ง 


ซึ่งขณะนี้มีสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการ จำนวน 6 แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 4.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 5.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 6.โรงพยาบาลสระบุรี โดยกรมบัญชีกลางจะเร่งขยายผลให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทั่วประเทศต่อไป 


นอกจากนี้กรมบัญชีกลางยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดการดำเนินการ โดยขยายขอบเขตการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ให้ครอบคลุมไปถึงการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล รองรับกับแนวโน้มการให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล


สำหรับสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในทางระบบสารสนเทศ หากประสงค์เข้าเป็นสถานพยาบาลนำร่องเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการขออนุญาตกับกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณีก่อนเริ่มดำเนินการ โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลนำร่อง และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
ภาพ TNNOnline   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง