รีเซต

เปิดนโยบาย 10 ข้อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ผบ.ตร. คนที่14

เปิดนโยบาย 10 ข้อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ผบ.ตร. คนที่14
TNN ช่อง16
3 ตุลาคม 2566 ( 16:43 )
83
เปิดนโยบาย 10 ข้อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ผบ.ตร. คนที่14

1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


2. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน เอารัดเอาเปรียบ หรือกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน


3. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมรูปแบบใหม่


4. แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ


5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชน อำนวยความยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง


6. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี คุณธรรมจริยธรรม และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ


7. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


8. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้


9. พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ


10. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง