TrueID

สำนักงานเขต เปิดจองคิวออนไลน์ให้บริการงานทะเบียน เช็กวัน-เวลาที่นี่!

สำนักงานเขต เปิดจองคิวออนไลน์ให้บริการงานทะเบียน เช็กวัน-เวลาที่นี่!
TNN ช่อง16
3 กันยายน 2564 ( 16:57 )
108
สำนักงานเขต เปิดจองคิวออนไลน์ให้บริการงานทะเบียน เช็กวัน-เวลาที่นี่!

วันนี้ (3 ก.ย.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำนวนข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ทั้ง 50 สำนักงานเขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชน จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกับการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ดำเนินการ ดังนี้ 

- ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.

เปิดให้บริการด้านงานทะเบียน ด้านงานทะเบียนราษฎรให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด - ตายและให้บริการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี

โดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ 60 คนต่อวัน แบ่งเป็นผู้รับบริการด้วยระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) จำนวน 30 คน และผู้รับบริการที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) จำนวน 30 คน งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป 

- ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น.

ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด - ตาย งดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย)

- ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

สำหรับฝ่ายปกครอง ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. เปิดให้บริการประชาชนในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด และให้พิจารณากำหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตามความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ

รวมทั้งใช้มาตรการแอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ รวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลาย

ภาพโดย TNN ONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง