TrueID

'ผบ.ทอ.' ประธาน เปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 56

'ผบ.ทอ.' ประธาน เปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 56
มติชน
14 ตุลาคม 2564 ( 15:29 )
21
'ผบ.ทอ.' ประธาน เปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 56

ที่วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 56

 

หลักสูตรการทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วย ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งเป็นฝ่ายอำนวยการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพอากาศ เพื่อเตรียมกำลัง ให้มีขีดความสามารถใช้กำลังในการปฏิบัติการทางทหาร ในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีระยะเวลาการศึกษา 48 สัปดาห์ เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2565 มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 85 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และมิตรประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย

 

 

โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า “วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม ในอดีตที่ผ่านมาวิทยาลัยการทัพอากาศได้พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูง สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศและประเทศชาติ โดยหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่นักศึกษาควรได้ศึกษา ยึดถือเป็นแนวทาง และนำมาประยุกต์ใช้ต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดังนั้น ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง