รีเซต

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ 'เงินสงเคราะห์บุตร' 800 บาทต่อเดือน เงินโอนเข้าวันไหนเช็กที่นี่

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ 'เงินสงเคราะห์บุตร' 800 บาทต่อเดือน เงินโอนเข้าวันไหนเช็กที่นี่
TeaC
3 ธันวาคม 2564 ( 16:55 )
29.6K
วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ 'เงินสงเคราะห์บุตร' 800 บาทต่อเดือน เงินโอนเข้าวันไหนเช็กที่นี่

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคมอยู่แล้ว และเพิ่งคลอดลูก หรือมีลูกอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์กรณี "เงินสงเคราะห์บุตร" จำนวน 800 บาทต่อเดือน จากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะได้รับตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันสังคม วันนี้ TrueID รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชร์กรณีดังกล่าวมาให้ศึกษากันไว้ จะได้ทำตามขั้นตอนและได้รับสิทธิตามเงื่อนไขอย่างถูกต้องกัน

 

 

เช็คเงินสงเคราะห์บุตร เดือนธันวาคม 2564 โอนเงินวันไหน?

กำหนดการโอนเงิน จำนวน 800 บาท วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ปกครองท่านไหนมีบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน  อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง 

 

เงินสงเคราะห์บุตร ใครได้รับสิทธิประโยชน์บ้าง?

จากข้อมูลประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ได้ระบุว่า ปัจจุบันเงินสงเคราะห์บุตรที่จะจ่ายให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี มีสิทธิได้รับเงินเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ตามเงื่อนไข ดังนี้

 

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ผู้ที่ทำงานมีรายได้ประจำ โดยลูกจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมคนละ 5% ของฐานเงินเดือนเฉลี่ย

 

 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)

 

 • ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิ์ที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

 

 • ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น โดยต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ 

 

หากเช็กข้อมูลแล้วตรงตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคมแล้ว สิ่งที่ต้องทำถัดมาคือการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 

 

เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท หมดสิทธิเมื่อใด? 

ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนจะหมดสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์บุตรนั้น มีด้วยกัน 4 กรณีที่ต้องรู้ไว้ คือ


1. เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

2. บุตรเสียชีวิต

3. ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

4. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

เอกสารหลักฐานมีอะไรบ้าง? ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

ในส่วนเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องเตรียมนั้น ประกอบด้วย 8 หัวข้อใหญ่ด้วยกัน ได้แก่


1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

 

2. กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิแล้วและประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ

 

3. กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด

 

4. กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

4.1) สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

4.2) สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน 1 ชุด)

 

5. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด

 

6. กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด

 

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

 

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

 

8. เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

 

วิธีลงทะเบียนขอสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" จากสำนักงานประกันสังคม 

เมื่อผู้ประกันตนเตรียมเอกสารเรียบร้อยตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว มาถึงขั้นตอนในการลงทะเบียนขอสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" จาสำนักงานประกันสังคมนั้น มี 4 วิธีให้ได้ศึกษากัน

 

 1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
 3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 4. พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

 

วิธีตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/ 
 • จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน  สำหรับผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่นให้กดเลือกเมนู "การเบิกสิทธิประโยชน์"
 • ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู "การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน" ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

หากคุณพ่อคุณแม่ ผู้ประกันตนสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน 3 ช่องทางง่าย ๆ

 

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • ติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก
 • โทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง