คลังเว้นแวต นำเข้า ยา-เวชภัณฑ์-เครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 ที่บริจาคเป็นสาธารณกุศล

คลังเว้นแวต นำเข้า ยา-เวชภัณฑ์-เครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 ที่บริจาคเป็นสาธารณกุศล
ข่าวสด
19 พฤษภาคม 2564 ( 16:37 )
10
คลังเว้นแวต นำเข้า ยา-เวชภัณฑ์-เครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 ที่บริจาคเป็นสาธารณกุศล

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่บริจาคเป็นสาธารณกุศล โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 ที่บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

 

 

สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 ช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการร่วมมือแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า เพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือจากภาคเอกชนในการร่วมมือ ช่วยกันแก้ไขการแพร่ระบาด เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ กรมสรรพากรจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล)

 

 

โดยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกัน เช่น ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อบริจาคให้แก่ สถานพยาบาลของ ทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด รวมทั้งยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคดังกล่าว โดยต้องไม่นำต้นทุนของสินค้ามาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

 

สรุปว่า “การขยายเวลาการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อการบริจาคเป็นสาธารณกุศล จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรเชื่อว่า จะช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการร่วมมือแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง