เปิดระบบ"PAIS"! ตัวช่วยลดขั้นตอนงานด้านบัญชีของรัฐ

เปิดระบบ"PAIS"! ตัวช่วยลดขั้นตอนงานด้านบัญชีของรัฐ
TNN ช่อง16
15 กันยายน 2563 ( 14:38 )
1.8K
เปิดระบบ"PAIS"! ตัวช่วยลดขั้นตอนงานด้านบัญชีของรัฐ

วันนี้ ( 15 ก.ย.63) นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ เพื่อไห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชี และผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด  ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีจากเดิม มาเป็นการแจ้งผ่านระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หรือ Public Accountants Information System : PAIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

“การเปลี่ยนรูปแบบการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และเป็นนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานด้านการบัญชีภาครัฐ  ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้หรือยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชีดังกล่าวข้างต้น ให้หน่วยงานของร้ฐแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ทำบัญชีต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชี แล้วแต่กรณี โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ PAIS หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โทร 0 217 7000 ต่อ 4648 4846 6501 ในวัน เวลา ราชการ” นายภูมิศักดิ์ กล่าว

สำหรับรายละเอียด  Public Accountants Information System : PAIS มีดังนี้

 1. กรณีที่หน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว  ให้ผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ PAIS เพื่อยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้แจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่กรมบัญชีกลางคืนแบบแจ้งฯ แก่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐประสงค์แจ้งข้อมูลต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางใหม่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

    2.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดให้มีผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชี จำนวน 1 คน (สำหรับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท) และผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 1 คน (สำหรับหน่วยงานของรัฐประเภท ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

    2.2 ให้ผู้ทำบัญชีตามข้อ 2.1 ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา) ที่ตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐแล้ว และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงทะเบียนเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล ผ่านระบบ PAIS

    2.3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเฉพาะ แบบ บก. 1 หรือ แบบ บก. 2 แล้วแต่กรณี จากระบบ PAIS    ที่มีการลงนามในแบบดังกล่าวของผู้ทำบัญชีและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้กรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางจะพิจารณาการเป็นผู้ทำบัญชีพร้อมทั้งแจ้งผลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐทราบ ผ่านระบบ PAIS ต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง