“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วันและเก็บผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบอาหาร

“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วันและเก็บผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบอาหาร
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 13:06 )
150
“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วันและเก็บผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบอาหาร

ปทุมธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนกิจกรรม“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วันและเก็บผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน

 

วันนี้ (24 เม.ย.63) ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นางจินดา สิงหเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วันและเก็บผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกมีผู้ป่วยกระจายไปทั่วโลก มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลก ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องมา และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมรณรงค์ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วัน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้ง ที่ประเทศไทยกำลัง เผชิญอยู่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้มีหนังสือเชิญชวน ขอความร่วมมือ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนันทุกตำบล มีส่วนร่วมดำเนินการโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วัน (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563) ในครัวเรือนและบ้านพัก ที่อยู่อาศัย ตามความเหมาะสม และขอความร่วมมือ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/องค์กรและเครือข่าย มีส่วนร่วมดำเนินการโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”แผนปฏิบัติการ 90 วัน ในครัวเรือนและบ้านพัก ที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือน เป้าหมาย 7 อำเภอ 60 ตำบล 460 หมู่บ้าน 397 ชุมชน รวมจำนวน 857 หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 205,925 ครัวเรือน ดำเนินการแล้ว 131,281 ครัวเรือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง