รีเซต

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร
Oopsoi5
6 ธันวาคม 2563 ( 14:04 )
149
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร

        เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร (Integrated Judicial Service Center) ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิทางศาล ในกรณีต่าง ๆ ตามที่ธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ โดยมีนิติกรศาลคอยให้คำแนะนำและจัดทำคำร้องขอให้แก่ประชาชน รวมถึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการคดีของศูนย์เพื่อให้บริการประชาชน 


และคู่ความแบบครบวงจรเพียงจุดเดียว เริ่มตั้งแต่การรับคำร้องเป็นกฎหมายบัญญัติให้สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ด้วยตนเอง ตามประมวลกฎหมายวิคดีจนถึงการไต่สวนและมีคำสั่งเสร็จสิ้นคดี พร้อมมีบริการจัดส่งคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้แก่คู่ความทางไปรษณีย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทำให้สามารถเข้ากระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย


        วันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 


       เนื่องจากกระบวนการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนยื่นฟ้องคดีนั้น มีขั้นตอน บางประการที่แตกต่างจากการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทหลังฟ้องคดี และหากสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสำเร็จก็จะส่งผลให้เป็นการลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล การจัดตั้ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดีจึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการระงับข้อพิพาทระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม ตรงความต้องการของคู่ความตามนโยบายอำนวยความยุติธรรมของประธานศาลฎีกา

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง