รีเซต

ชวนร่วมโครงการ "พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต" สมัครได้ถึง 15 ก.ค.

ชวนร่วมโครงการ "พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต" สมัครได้ถึง 15 ก.ค.
TNN ช่อง16
7 มิถุนายน 2567 ( 15:44 )
21
ชวนร่วมโครงการ "พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต" สมัครได้ถึง 15 ก.ค.

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดกับสังคมไทยเป็นเวลานาน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง คณะอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ภายใต้คณะกรรมการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น 


จึงจัดให้มีโครงการ พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เพื่อให้เกิดกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการริเริ่มสร้างสรรค์จากมุมมองใหม่ ๆ ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น


คุณสมบัติผู้สมัคร


ทีมเด็กและเยาวชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


1.   สมาชิกทีมเด็กและเยาวชน จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

-    ทีมแกนนำ คือ เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา (ม.3-ม.5) โดยมีสมาชิกในทีม 6 คน

-    ทีมพี่เลี้ยง คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน และบุคลากรของสถานศึกษา 1 คน


2.    เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ


3.    ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบการดำเนินโครงการและลงนามในแบบฟอร์มที่กำหนด


ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากประธานรัฐสภา และ 10 ทีมที่ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศจะได้รับเงินรางวัลสำหรับดำเนินโครงการในพื้นที่ทีมละ 50,000 บาท ช่องทางการรับสมัคร www.kpi.ac.th  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2141-9576, 0-2141-9569
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง