รีเซต

"ลูกจ้างบินไทย" กว่า 2.1 หมื่นคน เข้าระบบประกันสังคม เริ่มจ่ายสมทบแล้ว 6.4 ล.

"ลูกจ้างบินไทย" กว่า 2.1 หมื่นคน เข้าระบบประกันสังคม เริ่มจ่ายสมทบแล้ว 6.4 ล.
มติชน
22 มิถุนายน 2563 ( 17:27 )
169
"ลูกจ้างบินไทย" กว่า 2.1 หมื่นคน เข้าระบบประกันสังคม เริ่มจ่ายสมทบแล้ว 6.4 ล.
“ลูกจ้างบินไทย” กว่า 2.1 หมื่นคน เข้าระบบประกันสังคม เริ่มจ่ายสมทบแล้ว 6.4 ล.

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจและมีสถานะเป็นบริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทำให้บริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแรงงาน รวมถึงพระราชบัญญัติ         (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตัวแทนบริษัท การบินไทยฯ ได้เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เพื่อขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน พร้อมทั้งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นจำนวนเงิน 6.4 ล้านบาท

 

นายทศพล กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ และ พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ ที่กำหนด ให้บริษัทในฐานะนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างทุกคนเป็นผู้ประกันตน โดยกองทุนประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบจากนายจ้างร้อยละ 5 ลูกจ้างร้อยละ 5 สำหรับกองทุนเงินทดแทน จัดเก็บจากนายจ้างฝ่ายเดียว ตามอัตราความเสี่ยงของประเภทกิจการ

 


เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อไปว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ส่วนกองทุนเงินทดแทน จะให้ความคุ้มครองลูกจ้างนับจากวันที่เป็นลูกจ้าง หรือขึ้นทะเบียนวันแรก

 

“บริษัท การบินไทยฯ ได้ขึ้นทะเบียน ให้พนักงานจำนวนกว่า 21,000 คน ส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคม แก่ตัวแทนผู้บริหารบริษัท การบินไทยฯ เพื่อให้รับทราบการดำเนินงานของระบบประกันสังคม” นายทศพล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง