ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการ คลินิกโรคจากการทำงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการ คลินิกโรคจากการทำงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
TrueID
17 พฤศจิกายน 2563 ( 11:35 )
5.2K
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการ คลินิกโรคจากการทำงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานร่วมมือ กับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อเป็นการดูแลลูกจ้างที่ ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน โดยให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันและ เฝ้าระวังโรค และอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านแรงงานในการสนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงาน โดยเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจ้าง ที่ประสบอันตรายเนื่องจากทำงาน วันนี้ trueID news จะพาไปรู้จักกับคลินิกโรคจากการทำงาน ว่าคืออะไร และมีที่ไหนบ้าง

 

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

 

           กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญยิ่งของประเทศ โดยได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง “โครงการศูนย์โรคจากการทำงาน” ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548

 

วัตถุประสงค์

 

               -   จัดให้มีระบบการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้าง

               -   ดูแล รักษา หลังจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุ

               -   พัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเครือข่าย ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน

               -   สร้างระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นธรรม

 

วิธีการเข้ารักษาที่คลินิกโรคจากการทำงาน

 

ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีขั้นตอนในการเข้ารับบริการ ดังนี้

 

               1.  ยื่นแจ้งการประสบอันตรายฯ ตามแบบ กท.16 ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน หรือติดต่อคลินิกโรคจากการทำงานโดยตรง

               2.  กรณีถือบัตรรับรองสิทธิของโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการได้ โดยติดต่อคลินิกประกันสังคมเพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น หากพยาบาลที่คัดกรองโรคหรือแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งต่อไปยังคลินิกโรคจากการทำงาน

               3.  กรณีลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่า ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ให้แจ้งนายจ้างยื่นแบบการประสบอันตรายฯ (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคม ภายใน 15 วัน เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทน จากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง

               4.  กรณีผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้ว

 

คลินิกโรคจากการทำงาน มีที่ใดบ้าง

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงาน  

 

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน  ปี  2563

 

สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน 

1.  โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย                 จำนวน      6   แห่ง 

2.  โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์               จำนวน      1   แห่ง 

3.  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข      จำนวน   109  แห่ง 

รวมจำนวนโรงพยาบาลทั้งสิ้น                     จำนวน  116  แห่ง

 

ภาคกลาง    สังกัดมหาวิทยาลัย  2  แห่ง  สังกัดกรมการแพทย์  1  แห่ง  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  21  แห่ง  รวม  24  แห่ง

 

 โรงพยาบาลจังหวัดสังกัด
1โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดล
2ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นครนายกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกรุงเทพมหานครกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา(แม่ข่าย) พระนครศรีอยุธยากระทรวงสาธารณสุข
5โรงพยาบาลสระบุรีสระบุรีกระทรวงสาธารณสุข
6โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรีกระทรวงสาธารณสุข
7โรงพยาบาลปทุมธานีปทุมธานีกระทรวงสาธารณสุข
8โรงพยาบาลนครนายกนครนายกกระทรวงสาธารณสุข
9โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีกระทรวงสาธารณสุข
10โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรีกระทรวงสาธารณสุข
11โรงพยาบาลอ่างทองอ่างทองกระทรวงสาธารณสุข
12โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชลพบุรีกระทรวงสาธารณสุข
13โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช(แม่ข่าย) สุพรรณบุรีกระทรวงสาธารณสุข
14โรงพยาบาลราชบุรีราชบุรีกระทรวงสาธารณสุข
15โรงพยาบาลโพธารามราชบุรีกระทรวงสาธารณสุข
16โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีกระทรวงสาธารณสุข
17โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17สุพรรณบุรีกระทรวงสาธารณสุข
18โรงพยาบาลสมุทรสาคร(แม่ข่าย)สมุทรสาครกระทรวงสาธารณสุข
19โรงพยาบาลนครปฐมนครปฐมกระทรวงสาธารณสุข
20โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีกระทรวงสาธารณสุข
21โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสมุทรสงครามกระทรวงสาธารณสุข
22โรงพยาบาลกระทุ่มแบนสมุทรสาครกระทรวงสาธารณสุข
23โรงพยาบาลหัวหินประจวบคีรีขันธ์กระทรวงสาธารณสุข

 

ภาคตะวันออก  สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   15  แห่ง รวม  16  แห่ง 

 

 โรงพยาบาลจังหวัดสังกัด
1โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ)ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
2โรงพยาบาลระยอง(แม่ข่าย)ระยองกระทรวงสาธารณสุข
3โรงพยาบาลพุทธโสธร  (เมืองฉะเชิงเทรา)ฉะเชิงเทรากระทรวงสาธารณสุข
4โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข
5โรงพยาบาลสมุทรปราการสมุทรปราการกระทรวงสาธารณสุข
6โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีจันทบุรีกระทรวงสาธารณสุข
7โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีกระทรวงสาธารณสุข
8โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้วสระแก้วกระทรวงสาธารณสุข
9โรงพยาบาลพานทองชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข
10โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระยองกระทรวงสาธารณสุข
11โรงพยาบาลตราดตราดกระทรวงสาธารณสุข
12โรงพยาบาลบ้านฉางระยองกระทรวงสาธารณสุข
13สถาบันราชประชาสมาสัย  (รพ.พระประแดง)สมุทรปราการกระทรวงสาธารณสุข
14โรงพยาบาลแกลงระยองกระทรวงสาธารณสุข
15โรงพยาบาลบางพลีสมุทรปราการกระทรวงสาธารณสุข
16โรงพยาบาลอรัญประเทศสระแก้วกระทรวงสาธารณสุข

 

ภาคเหนือ  สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   23  แห่ง  รวม  24  แห่ง  

 

 โรงพยาบาลจังหวัดสังกัด
1โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2โรงพยาบาลลำปาง(แม่ข่าย)ลำปางกระทรวงสาธารณสุข
3โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายกระทรวงสาธารณสุข
4โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่กระทรวงสาธารณสุข
5โรงพยาบาลน่านน่านกระทรวงสาธารณสุข
6โรงพยาบาลพะเยาพะเยา กระทรวงสาธารณสุข
7โรงพยาบาลแพร่แพร่กระทรวงสาธารณสุข
8โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอนกระทรวงสาธารณสุข
9โรงพยาบาลลำพูนลำพูนกระทรวงสาธารณสุข
10โรงพยาบาลแม่เมาะ ลำปางกระทรวงสาธารณสุข
11โรงพยาบาลห้างฉัตรลำปางกระทรวงสาธารณสุข
12โรงพยาบาลแม่จันเชียงรายกระทรวงสาธารณสุข
13โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวน่านกระทรวงสาธารณสุข
14โรงพยาบาลอุตรดิตถ์(แม่ข่าย)อุตรดิตถ์กระทรวงสาธารณสุข
15โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตากกระทรวงสาธารณสุข
16โรงพยาบาลแม่สอดตากกระทรวงสาธารณสุข
17โรงพยาบาลสวรรคโลกสุโขทัยกระทรวงสาธารณสุข
18โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์กระทรวงสาธารณสุข
19โรงพยาบาลสุโขทัยสุโขทัยกระทรวงสาธารณสุข
20โรงพยาบาลพิจิตร(แม่ข่าย)พิจิตรกระทรวงสาธารณสุข
21โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์กระทรวงสาธารณสุข
22โรงพยาบาลอุทัยธานีอุทัยธานีกระทรวงสาธารณสุข
23โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรชัยนาทกระทรวงสาธารณสุข
24โรงพยาบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุข

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข      27  แห่ง  รวม  28  แห่ง

 

 โรงพยาบาลจังหวัดสังกัด
1โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2โรงพยาบาลขอนแก่น(แม่ข่าย)ขอนแก่นกระทรวงสาธารณสุข
3โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
4โรงพยาบาลมหาสารคามมหาสารคามกระทรวงสาธารณสุข
5โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกระทรวงสาธารณสุข
6โรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่นกระทรวงสาธารณสุข
7โรงพยาบาลอุดรธานี(แม่ข่าย)อุดรธานีกระทรวงสาธารณสุข
8โรงพยาบาลนครพนมนครพนมกระทรวงสาธารณสุข
9โรงพยาบาลเลยเลยกระทรวงสาธารณสุข
10โรงพยาบาลสกลนครสกลนครกระทรวงสาธารณสุข
11โรงพยาบาลหนองคายหนองคายกระทรวงสาธารณสุข
12โรงพยาบาลกุมภวาปีอุดรธานีกระทรวงสาธารณสุข
13โรงพยาบาลวานรนิวาสสกลนครกระทรวงสาธารณสุข
14โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(แม่ข่าย)นครราชสีมากระทรวงสาธารณสุข
15โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิกระทรวงสาธารณสุข
16โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์กระทรวงสาธารณสุข
17โรงพยาบาลนางรองบุรีรัมย์ กระทรวงสาธารณสุข
18โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมากระทรวงสาธารณสุข
19โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์(แม่ข่าย)อุบลราชธานีกระทรวงสาธารณสุข
20โรงพยาบาลมุกดาหารมุกดาหารกระทรวงสาธารณสุข
21โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร กระทรวงสาธารณสุข
22โรงพยาบาลศรีสะเกษศรีสะเกษกระทรวงสาธารณสุข
23โรงพยาบาลอำนาจเจริญอำนาจเจริญกระทรวงสาธารณสุข
24โรงพยาบาลวารินชำราบอุบลราชธานีกระทรวงสาธารณสุข
25โรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูกระทรวงสาธารณสุข
26โรงพยาบาลบึงกาฬบึงกาฬกระทรวงสาธารณสุข
27โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์กระทรวงสาธารณสุข
28โรงพยาบาลบ้านผืออุดรธานีกระทรวงสาธารณสุข

 

ภาคใต้  สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  24  แห่ง  รวม  25  แห่ง

 

 โรงพยาบาลจังหวัดสังกัด
1โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี(แม่ข่าย)สุราษฎร์ธานีกระทรวงสาธารณสุข
3โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชกระทรวงสาธารณสุข
4โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข
5โรงพยาบาลกระบี่  กระบี่  กระทรวงสาธารณสุข
6โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานีกระทรวงสาธารณสุข
7โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงากระทรวงสาธารณสุข
8โรงพยาบาลระนอง ระนอง กระทรวงสาธารณสุข
9โรงพยาบาลพังงาพังงากระทรวงสาธารณสุข
10โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ชุมพรกระทรวงสาธารณสุข
11โรงพยาบาลท่าโรงช้างสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข
12โรงพยาบาลหาดใหญ่(แม่ข่าย)สงขลากระทรวงสาธารณสุข
13โรงพยาบาลตรังตรังกระทรวงสาธารณสุข
14โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง กระทรวงสาธารณสุข
15โรงพยาบาลสงขลาสงขลากระทรวงสาธารณสุข
16โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาสกระทรวงสาธารณสุข
17โรงพยาบาลปัตตานีปัตตานีกระทรวงสาธารณสุข
18โรงพยาบาลยะลายะลากระทรวงสาธารณสุข
19โรงพยาบาลสตูลสตูลกระทรวงสาธารณสุข
20โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกนราธิวาสกระทรวงสาธารณสุข
21โรงพยาบาลเบตงยะลากระทรวงสาธารณสุข
22โรงพยาบาลจะนะสงขลากระทรวงสาธารณสุข
23โรงพยาบาลทุ่งสงนครศรีธรรมราชกระทรวงสาธารณสุข
24โรงพยาบาลสะบ้าย้อยสงขลากระทรวงสาธารณสุข
25โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานีกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

++++++++++

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง