ส่องตำเเหน่ง 'พนักงานราชการเฉพาะกิจ' เงินเดือน18,000บาท มีหน่วยงานไหนบ้างเช็กที่นี่

ส่องตำเเหน่ง 'พนักงานราชการเฉพาะกิจ' เงินเดือน18,000บาท มีหน่วยงานไหนบ้างเช็กที่นี่
TNN ช่อง16
15 มิถุนายน 2564 ( 19:17 )
69
ส่องตำเเหน่ง 'พนักงานราชการเฉพาะกิจ' เงินเดือน18,000บาท มีหน่วยงานไหนบ้างเช็กที่นี่

จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) นั้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ส่วนราชการในแต่ละกระทรวงที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรานี้ เร่งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีงานทำ และให้มีการกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี สิ้นสุดการจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะได้มีหนังสือถึงส่วนราชการเพื่อเร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป

สามารถติดตามประกาศ จาก 28 ส่วนราชการ 14 กระทรวง ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด ดังนี้

1.กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา 

โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา

โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 

4. กระทรวงเกษตรและหกรณ์ 1,664 อัตรา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา

5. กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา 

สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา ท่าอากาศยาน 140 อัตรา

6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406  อัตรา

โดยสำนักงานสถิติจังหวัด 

7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา

โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

8. กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา

โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด 

9. กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา 

สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 406 อัตรา สำนักงาน ปภ.จังหวัด  406 อัตรา

10. กระทรวงยุติธรรม 505 อัตรา 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา

11. กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา 

สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  406 อัตรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  406 อัตรา

12. กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา

โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 

13. กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา

โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 

14. กระทรวงอุตสาหกรรม 406  อัตรา

โดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง