รีเซต

เช็กด่วน! ผู้ว่าฯนนทบุรีสั่งปิดสถานที่-ปรับมาตรการป้องกันโควิดมีผล 24 ม.ค.นี้

เช็กด่วน! ผู้ว่าฯนนทบุรีสั่งปิดสถานที่-ปรับมาตรการป้องกันโควิดมีผล 24 ม.ค.นี้
TNN ช่อง16
23 มกราคม 2565 ( 08:41 )
72
เช็กด่วน! ผู้ว่าฯนนทบุรีสั่งปิดสถานที่-ปรับมาตรการป้องกันโควิดมีผล 24 ม.ค.นี้

วันนี้( 23 ม.ค.65) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี แจ้งว่า นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการนนทบุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามประกาศ คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 143/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) มีผลตั้งแต่ 24 มกราคม 2565 

 

ปรับมาตรการป้องกัน "โรคโควิด-19" ดังต่อไปนี้

-โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเรียนที่บ้าน (Online) เรียนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา (Onsite) หรือรูปแบบผสมผสานได้ตามความเหมาะสม

-ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เฉพาะในร้านไม่เกินเวลา 23.00 น. และให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการฉีดวัคซีนของผู้เข้ารับบริการทุกราย จากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน หากพบว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ดำเนินการดังนี้

-งดการให้นั่งทานที่ร้าน และให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแบบนำกลับเท่านั้น

-จัดให้มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) หากพบว่าไม่ติดเชื้อให้สามารถเข้ารับบริการได้

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A (อยู่ห่างไว้-ใส่แมสก์กัน-หมั่นล้างมือ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ตรวจเชื้อโควิด-19-ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ หมอชนะ) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล) โดยเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่

 

จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป

 

ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก AFP/ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง