TrueID

สวดมนต์รัตนสูตร ร่วมเสริมกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19

สวดมนต์รัตนสูตร ร่วมเสริมกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19
Ingonn
11 พฤษภาคม 2564 ( 11:55 )
531
สวดมนต์รัตนสูตร ร่วมเสริมกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19

ศบค.มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ขอความร่วมมือไปยังเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ป้องกันโควิด-19 โดยต้องดำเนินมาตรการรักษาระยะห่างของทาง สธ.

 


วันที่ 11 พ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยมหาเถรสมาคม มีมติครั้งที่ พิเศษ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. กำหนดให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ในวันที่ 11 พ.ค. เวลา 17.00 น. และหลังจากวันดังกล่าวโดยประสานกับผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดกราบนมัสการ ประสานขอความร่วมมือไปยังเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส และผู้ปกครองคณะสงฆ์ ให้สวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ และการตรวจวัดอุณหภูมิ ในช่วงการประกอบพิธีฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

ตำนานบทรัตนสูตร สวดสกัดโรค


บทสวดมนต์ รัตนสูตร หรือ บทสวดระตะนะสุตตัง  เป็นพระสูตรว่าด้วยการน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพระสูตรที่พระอานนท์รับการถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้า เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติร้ายแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพื่อโปรดชาวกรุงเวสาลีให้รอดพ้นจากโรคระบาด ภัยพิบัติ ความอดอยากยากแค้น และภูติผีปีศาจทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์ระลึกถึงคุณพระรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ก่อนประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชาวกรุงเวสาลี

 

ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนสูตรนี้ ภัยพิบัติร้ายแรงได้ระงับลงอย่างฉับพลัน บทสวดรัตนสูตรจึงได้กลายเป็นแบบอย่างในการทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพระสงฆ์สาวกสืบต่อมา ทุกครั้งที่มีการทำน้ำพระพุทธมนต์ จะต้องมีการสวดบท “รัตนสูตร” เพื่อเป็นการขจัดภัยทั้ง 3 ประการตามที่ปรากฏในพระสูตรคือ ข้าวยากหมากแพง (ทุพภิกขภัย), ภูตผีปีศาจทำอันตราย (อมนุสภัย), โรคภัยไข้เจ็บ (โรคภัย) ให้อันตรธานไป

 


เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจเช่นเดียวกัน โดยระบุว่าตั้งแต่โบราณก็มีช่วงที่ประเทศประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การระบาดของโรคอหิวาตกโรค ก็จะมีการสวดมนต์บทนี้เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีให้พ้นจากประเทศไป

 

 


บทสวดรัตนสูตร หรือ บทสวดระตะนะสุตตัง พร้อมคำแปล เสียง และคำอ่าน ปัดเป่าโรคร้ายและภัยพิบัติ << คลิก

 

 

การสวดมนต์ช่วยรักษาโรคได้จริงไหม


การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่ผู้ที่นับถือศาสนาทุกศาสนาปฏิบัติกันเป็นประจำ เป็นการแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในศาสดาและคำสอนในศาสนาของตนเอง นอกจาก นั้นการสวดมนต์ยังเป็นวิธีฝึกจิตให้เกิดสมาธิที่ใช้กันโดยทั่วไป

 

สำหรับผู้ที่สุขภาพดีอยู่แล้วหากปฏิบัติตามลำพัง การสวดมนต์ก็เป็นกิจกรรม ที่สร้างทั้งสุขภาพกายและจิตให้ดียิ่งขึ้น หากปฏิบัติเป็นหมู่คณะ การสวดมนต์ ย่อมสร้างความสามัคคี เพราะสมาชิก ที่สวดมนต์แต่ละคนต้องฟังซึ่งกันและกัน แต่ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดรุนแรง การสวดมนต์ไม่ได้ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้ เพียงแต่รักษาสุขภาพใจให้เป็นสุข ช่วยบำบัดจิตใจ ให้มีกำลังใจในการต่อสู้จากภัยโรคร้าย รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ  ประชาชนมีขวัญกําลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจําวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


สวดมนต์อย่างไรให้ปลอดภัยโควิด


1.การรักษาระยะห่าง หรือสวดมนต์ที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปวัด

2.การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย 

3.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์

4.ตรวจวัดอุณหภูมิ ในช่วงการประกอบพิธีฯ

 

 

สถานที่สวด


พิธีเจริญพระพุทธบทมนต์รตนสูตร เพื่อความเป็นศิริมงคลในสถาณการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ พิเศษ 4/2564 ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. ตามกำหนดการ

 

 


ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กําหนดให้วัดที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย


1.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2.วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

3.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

ส่วนภูมิภาค กําหนดให้วัดในนามเขตปกครองต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย


1.เขตปกครองหนกลาง ณ วัดพนัญเชิง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.เขตปกครองหนเหนือ ณ วัดพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3.เขตปกครองหนตะวันออก ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

4.เขตปกครองหนใต้ ณ วัดกะพังสุรินทร์ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

 

โดยให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กําหนด โดยพร้อมเพรียงกัน
ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมและหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรตนสูตรหลังจากทําวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

 

ข้อมูลจาก วัดอรุณราชวราราม , สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , วิกิพีเดีย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง