รีเซต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.พ. กำหนด 4 โรคต้องห้ามรับราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.พ. กำหนด 4 โรคต้องห้ามรับราชการ
TNN ช่อง16
20 สิงหาคม 2566 ( 08:47 )
244
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.พ. กำหนด 4 โรคต้องห้ามรับราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2566" กำหนด 4 โรคต้องห้ามรับราชการ


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2566" ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 36 ข. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 กฎ ก.พ. นี้ เรียกว่า “กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2566”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

ข้อ 3 กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 4 โรคตามมาตรา 36 ข. (2) ประกอบด้วย

1.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

2.โรคติดยาเสพติดให้โทษ

3.โรคพิษสุราเรื้อรัง

4.โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

ข้อ 5 วิธีการตรวจโรคตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการแพทย์ ของ ก.พ. กำหนด

เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ ในปัจจุบันมีโรคเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบกับ กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 บังคับใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จึงอาจมีความไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์โรคในปัจจุบัน

เพื่อให้ทางราชการได้มาและรักษาไว้ซึ่งบุคคลที่เป็นผู้มีสุขภาพทางกายและจิตเหมาะสม และไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน รวมทั้งกำหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกกฎ ก.พ. นี้คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา "กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2566"
 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง