รีเซต

"GLOCON" แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ยันไวรัสไม่กระทบธุรกิจ

"GLOCON" แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ยันไวรัสไม่กระทบธุรกิจ
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 14:28 )
64
"GLOCON" แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ยันไวรัสไม่กระทบธุรกิจ

 “GLOCON”  แจ้งประกาศเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด เลี่ยงโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย  ห่วงความปลอดภัยผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐงดการรวมตัวของคนหมู่มาก

 

นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน เปิดเผยถึง การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในการเข้าร่วมในการประชุม อีกทั้งภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณางดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน

 

นายเชิดศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2563 มีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุขุมวิท 19 ออกไปไม่มีกำหนด และยกเลิกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นนัยสำคัญ และหากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

 

“ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ยังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้คนมองหาสินค้าเพื่อการบริโภคมากขึ้น บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของตลาด และจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวต่อไปอย่างใกล้ชิด”นายเชิดศักดิ์กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง