รีเซต

ปลัดสำนักนายกฯ เผยความคืบหน้า ปม 'ศรีสุวรรณ' ยื่นหนังสือสอบสถานะ 17 องค์กรของผู้บริโภค

ปลัดสำนักนายกฯ เผยความคืบหน้า ปม 'ศรีสุวรรณ' ยื่นหนังสือสอบสถานะ 17 องค์กรของผู้บริโภค
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:25 )
46
ปลัดสำนักนายกฯ เผยความคืบหน้า ปม 'ศรีสุวรรณ' ยื่นหนังสือสอบสถานะ 17 องค์กรของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้มีหนังสือคัดค้านการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค จำนวน 17 องค์กร ประเด็นการจัดตั้งหรือการจดแจ้งองค์กรดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 โดยผู้ร้องขอให้เพิกถอนการรับแจ้ง และเร่งเอาผิดกับบุคคลที่กระทำการ หรือมีส่วนร่วมกระทำการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานโดยเร็ว กับดำเนินการเพิกถอนและระงับนิติกรรมใด ๆ ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ชั่วคราวจนกว่าจะได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างแท้จริง

 

นายธีรภัทร กล่าวว่า ตนมอบให้นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็น นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 และสำหรับประเด็นดังกล่าว นายทะเบียนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สถานที่ตั้ง ที่ทำการ ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมขององค์กร ของผู้บริโภคทั้ง 17 องค์กรแล้ว และได้แจ้งให้องค์กรของผู้บริโภคที่ถูกคัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐานเพื่อโต้แย้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาและส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ในฐานะผู้คัดค้านเพื่อให้โอกาสในการโต้แย้งผลการตรวจสอบดังกล่าว ก่อนนายทะเบียนกลางจะได้มีคำวินิจฉัยต่อไป

 

นายธีรภัทร กล่าวว่า องค์กรของผู้บริโภคที่นายทะเบียนจะรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 นั้น จะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามมาตรา 3 มาตรา 5 และมาตรา 6 ได้แก่

 

1.เป็นองค์กรที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่สิบคนขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าการรวมตัวจัดตั้งนั้นจะจัดตั้งเป็นรูปแบบใด และจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย

 

2. ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือถูกครอบงำ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจ

 

3.ไม่เป็นองค์กรผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอิงจากบุคคลตาม ข้อ 2 เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับการพระราชบัญญัตินี้

 

4.ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง

 

นายธีรภัทร กล่าวว่า กรณีมีผู้คัดค้านนายทะเบียนกลางย่อมมีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏว่า เป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติและลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ข้างต้น นายทะเบียนกลางมีอำนาจเพิกถอนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ และคำวินิจฉัยของนายทะเบียนกลางเป็นที่สุดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง