พช.เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนในภาคเหนือ บูรณาการความร่วมมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

พช.เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนในภาคเหนือ บูรณาการความร่วมมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ข่าวสด
31 มีนาคม 2564 ( 19:44 )
21
พช.เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนในภาคเหนือ บูรณาการความร่วมมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนในภาคเหนือ บูรณาการความร่วมมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 30 มี.ค. ที่จ.กำแพงเพชร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน การประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระยะที่ 2 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ การมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครั้งนี้ มีครัวเรือนร่วมรับมอบ จำนวน 17 ครัวเรือน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีนายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ

 

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและ รองเหรัญญิกมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะเป็นผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมมีศิลปิน คุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณอัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัครศิลปิน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้

 

 

จังหวัดกำแพงเพชร มีครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มาจาก 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร คลองขลุง คลองลาน ทรายทองวัฒนา และอำเภอไทรงาม โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารจากท้องถิ่นท้องที่ และผู้แทนจากมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ให้การต้อนรับและร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียน
วัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

ในการมอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนการประกอบอาชีพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนในครั้งนี้ รวม 17 ครัวเรือน มีมูลค่าทั้งสิ้น 201,140 บาท พร้อมนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มีการมอบถุงอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนและมอบจักรยานให้โรงเรียนในพื้นที่กำแพงเพชร 5 โรงเรียน จำนวน 50 คัน ด้วยการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนี้เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งหวังเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง