งานบวช งานแต่ง ห้ามเลี้ยงอาหาร-สุรา หลังพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่แพร่กระจาย

งานบวช งานแต่ง ห้ามเลี้ยงอาหาร-สุรา หลังพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่แพร่กระจาย
ข่าวสด
25 เมษายน 2564 ( 16:06 )
43
งานบวช งานแต่ง ห้ามเลี้ยงอาหาร-สุรา หลังพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่แพร่กระจาย

สุราษฎร์ธานี ห้ามเลี้ยงอาหาร-สุราในงานบวช งานแต่ง เนื่องจากตรวจพบการแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มใหญ่ในงานบวช ถึง 18 คน

 

 

วันที่ 25 เม.ย. 64 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีโทรสารด่วนที่สุดที่ สฎ 0018.1/ว 2765 ลงวันที่ 24 เม.ย.64 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งว่า ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น

 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องถือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น จึงขอให้นายอำเภอดำเนินการ ดังนี้

 

1.สำหรับกิจกรรม งานบวช งานแต่งงาน หรืองานอื่นๆ ตามประเพณีนิยม ขอให้งดหรือเลื่อนการอนุญาตออกไปก่อน ซึ่งหากไม่สามารถงดหรือเลื่อน ได้ จะต้องมีมาตรการในการคัดกรองอย่างเข้มข้นและห้ามมิให้มีผู้ร่วมงาน เกินกว่า 50 คน พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้มีการจัดเลี้ยงอาหาร และห้ามมิให้มีการ จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด

 

2.ให้กวดขันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ อำเภออย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการนำโรคมาแพร่กระจาย ในพื้นที่

 

3.ให้กวดขัน สอดส่อง มีให้มีการลักลอบเล่นการพนันเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเด็ดขาด

 

4.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนเน้นย้ำ ให้อยู่กับบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และงดการเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น

 

5.สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ อาทิ ผู้มีประวัติใกล้ชิด ผู้ป่วยยืนยัน หรือผู้เคยไปในพื้นที่เสี่ยงสูง และอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อสังเกต อาการขอให้กักตัวอยู่กับบ้านจนครบ 14 วันและงดการเดินทางออกนอก เคหสถานโดยเด็ดขาด

 

ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอได้กำกับติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคและคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัดด้วย

 

รายงานเพิ่มเติมว่า กรณีมาตรการเกี่ยวกับงานบวช งานแต่งงาน หรืองานอื่นๆ รวมทั้งห้ามไม่ให้เลี้ยงอาหารและสุราในงาน เนื่องจากตรวจพบการแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มใหญ่ในงานบวชที่ อ.เวียงสระ ถึง 18 คนและติดตามมาตรวจอีก 10 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง