คปก.อนุมัติ 60 ล้าน ทำบ่อบาดาลโซล่าร์เซล์-ซื้อโน้ตบุ๊กให้บริการเกษตรกรเคลื่อนที่

คปก.อนุมัติ 60 ล้าน ทำบ่อบาดาลโซล่าร์เซล์-ซื้อโน้ตบุ๊กให้บริการเกษตรกรเคลื่อนที่
ข่าวสด
24 กรกฎาคม 2563 ( 22:32 )
27
คปก.อนุมัติ 60 ล้าน ทำบ่อบาดาลโซล่าร์เซล์-ซื้อโน้ตบุ๊กให้บริการเกษตรกรเคลื่อนที่

คปก. อนุมัติ 55 ล้าน ทำบ่อบาดาลโซล่าร์เซลล์ 17 จังหวัด จัดซื้อโน้ตบุ๊กเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริการเกษตรกรผ่านศูนย์เคลื่อนที่

 

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่า คปก.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 32 โครงการ ในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 45.289 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและทำให้เกษตรกรใน 17 จังหวัด เนื้อที่ 6,696 ไร่ หรือ 594 แปลง มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

 


นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินกองทุนฯ สำหรับโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (งานแหล่งน้ำผิวดิน) จ.บึงกาฬ จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 7 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 160 ไร่ และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 696 ครัวเรือน

 

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ที่ประชุม คปก. ยังได้เห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) จำนวน 235 ชุด วงเงิน 8 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลผ่านศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบให้กองทุนฯ เพิ่มช่องทางการรับชำระคืนเงินกู้ของเกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของ ธ.ก.ส. ในรูปแบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางมาที่ ธ.ก.ส. หรือ ส.ป.ก.จังหวัด ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร

 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้อนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน อาทิ การขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี การขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวัดศรีสมพรวนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย วัดห้วยแสน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ และวัดบึงมาลย์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง