TrueID

กกต. ร่วมกับ มท. เปิดทำบัตรประชาชนให้ผู้สิทธิเลือกตั้งอบต.ในวันที่ 28 พ.ย. ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

กกต. ร่วมกับ มท. เปิดทำบัตรประชาชนให้ผู้สิทธิเลือกตั้งอบต.ในวันที่ 28 พ.ย. ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
ข่าวสด
26 พฤศจิกายน 2564 ( 21:01 )
10
กกต. ร่วมกับ มท. เปิดทำบัตรประชาชนให้ผู้สิทธิเลือกตั้งอบต.ในวันที่ 28 พ.ย. ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 

โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนที่แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือบัตรอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่หน่วยงานราชการออกให้ แสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) และกปน.มอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามที่ กกต.กำหนด

 

โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ


บัตรสีแดง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายก อบต.” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว
บัตรสีน้ำเงิน สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภา อบต.” ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น


กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

 

ขณะเดียวกัน สำนักงาน กกต. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย(มท.) ขอรับการสนับสนุนจากสำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งเหตุจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วงวันหยุดราชการ ในวันที่ 21 และวันที่ 27 พ.ย.2564 และในวันที่ 4-5 ธ.ค.2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง