รีเซต

เปิดลงคะแนนนายกฯ-สมาชิกอบต. 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้งปมบัตรเขย่ง

เปิดลงคะแนนนายกฯ-สมาชิกอบต. 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้งปมบัตรเขย่ง
มติชน
9 มกราคม 2565 ( 11:38 )
37
เปิดลงคะแนนนายกฯ-สมาชิกอบต. 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้งปมบัตรเขย่ง

ข่าววันนี้ 9 มกราคม จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 คือ กรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จำนวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จ.ชัยภูมิ จ.มุกดาหาร จ.มหาสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.ลพบุรี จ. สระแก้ว จ. สมุทรปราการ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.เพชรบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ปทุมธานี จ.อ่างทอง จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.อุทัยธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.สตูล จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครพนม จ.หนองคาย จ.สกลนคร จ.เลย จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.ลำปาง จ.สุโขทัย และจ.อุตรดิตถ์

 

ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถออกไปใช้สิทธิลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน หากไม่แจ้งเหตุจะเสียสิทธิ 6 ประการ คือ

 

1.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

2.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

6.ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง