รีเซต

“วันเด็ก 2566” สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรม ย้ำเตือนห่างอบายมุข

“วันเด็ก 2566”  สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรม ย้ำเตือนห่างอบายมุข
TNN ช่อง16
2 มกราคม 2566 ( 11:19 )
59
“วันเด็ก 2566”  สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรม ย้ำเตือนห่างอบายมุข

 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า

"เด็กและเยาวชนคืออนาคตของสังคมไทย ซึ่งจะเติบโตมาแทนที่ผู้ใหญ่ผู้กำลังร่วงโรยสู่วัยชราในไม่ช้า ถ้าเด็กและเยาวชนเป็นผู้มีสติปัญญาไม่เฉียบแหลม มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจอ่อนแอ ย่อมไม่อาจทำหน้าที่รับภาระของชาติบ้านเมืองในอนาคตได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ การกระทำตนให้ห่างพ้นจากภยันตรายที่อาจบั่นทอนสุขภาวะจึงเป็นหน้าที่สำคัญของเด็กๆ ทุกคน รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็กก็ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนด้วย

หนึ่งในอบายมุขประการต้น ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ให้ผู้คนทุกชั้นวัย จงพาตัวหลีกร้างให้ห่างไกล อย่าได้คิดพอใจจะข้องแวะหรือเห็นว่าเป็นเรื่องโก้เก๋ดีงาม ได้แก่ การเสพสุรา ของมึนเมา และยาเสพติด ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึง 6 ประการ กล่าวคือ ทำให้เกิดความเสื่อมทรัพย์ 1 ก่อการทะเลาะวิวาท 1 เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 1 เป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียง 1 เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย 1 บั่นทอนกำลังปัญญา 1 

เพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงตระหนักในโทษภัยของสุรา ของมึนเมา และยาเสพติดทุกชนิด อย่าเห็นว่าลองเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไร หรือสิ่งเสพติดชนิดนั้นไม่มีโทษ สิ่งมีนเมาชนิดนี้ไม่เป็นภัยสักเท่าไร อุปมาสะเก็ดไฟเพียงน้อย อาจติดลุกลามไหม้บ้านเรือนจนพินาศหมดสิ้นได้ฉันใด สุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดเพียงน้อย ก็อาจก่อความวิบัติอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิตได้ฉันนั้น

ขอให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชน มีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน ชุมชน และประเทศชาติอันเป็นรักยิ่งของเราทุกคน เทอญ"

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง