รีเซต

โพลเผยผู้ปกครองอยากให้รัฐมอบของขวัญให้เด็กเป็น ‘สวัสดิการ - คุณภาพชีวิต’

โพลเผยผู้ปกครองอยากให้รัฐมอบของขวัญให้เด็กเป็น ‘สวัสดิการ - คุณภาพชีวิต’
TNN ช่อง16
13 มกราคม 2567 ( 16:27 )
31
โพลเผยผู้ปกครองอยากให้รัฐมอบของขวัญให้เด็กเป็น ‘สวัสดิการ - คุณภาพชีวิต’

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ของขวัญวันเด็กที่พ่อแม่อยากได้จากรัฐบาลให้ลูก’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 10 มกราคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบุตรอายุแรกเกิดถึง 15 ปี ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,330 หน่วยตัวอย่าง 


ผลสำรวจพบว่า พ่อแม่อยากได้ของขวัญเป็น สวัสดิการของรัฐที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กมากที่สุด ร้อยละ 26.39  รองลงมาคือการแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ร้อยละ 18.42 การสนับสนุนสวัสดิการด้านการศึกษาจากรัฐบาล ร้อยละ 10.83 


การเข้าถึงบริการภาครัฐของเด็ก  ร้อยละ 9.92 ต้องการครูที่มีคุณภาพ  ร้อยละ 9.32 อยากมห้รัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่นและสภาพอากาศ  ร้อยละ 8.35 ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดในเด็ก ร้อยละ 7.45 และอยากให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมทางการเมือง ร้อยละ 5.79  


นอกจากนี้พ่อแม่ยังให้ความเห็นอยากให้รัฐบาลออกนโยบายปกป้องดูแลช่วยเหลือเด็ก เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย และจิตใจ เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาภรณ์ กิจกุลนำชัย นักวิชาการด้านการจัดการภาครัฐคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระบุว่า เด็กคือบุคลากรที่สำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการดูแล ให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะ การเข้าถึงสิทธิต่างๆ  ที่เด็กสมควรได้รับบนพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง   ซึ่งตามอนุสัญญาสิทธิเด็กข้อที่ 26 ระบุว่า รัฐควรให้ความช่วยเหลือ ทั้งทางการเงิน และด้านอื่น ๆ แก่เด็กที่ครอบครัวยากจน จึงอยากฝากรัฐบาลในการดูแลเด็ก ทั้งเรื่องสวัสดิการรัฐที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก และการแก้ปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลจาก: ทำเนียบรัฐบาล 

ภาพจากทำเนียบรัฐบาล 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง