รีเซต

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว! ‘กัญชา’ เป็นสมุนไพรควบคุมห้ามสูบพื้นที่สาธารณะ

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว! ‘กัญชา’ เป็นสมุนไพรควบคุมห้ามสูบพื้นที่สาธารณะ
TNN ช่อง16
16 มิถุนายน 2565 ( 19:51 )
180
ราชกิจจาฯประกาศแล้ว! ‘กัญชา’ เป็นสมุนไพรควบคุมห้ามสูบพื้นที่สาธารณะ

วันนี้ ( 16 มิ.ย. 65 )ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 โดยระบุว่า โดยที่พิจารณาเห็นว่า กัญชา เป็นสมุนไพรท่ีมีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสาคัญ ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 44 มาตรา 45 (3) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นสมุนไพรควบคุม

ข้อ 2 อนุญาตให้ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ยี่สิบปีขึ้นไปสามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ 1 ได้ ยกเว้นการกระทำดังต่อไปนี้

(1) การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ
(2) การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร
(3) การจาหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ากว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร
ข้อ 3 อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และ หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุม ตามข้อ 1 ให้กับผู้ป่วยของตน

ข้อ 4 อนุญาตให้ผู้ป่วยตามข้อ 3 สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ ในปริมาณที่จ่ายให้สาหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลาสามสิบวัน

ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 อนุทิน ชาญวรีกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่


ข้อมูลจาก  : ราชกิจจานุเบกษา

ภาพจาก : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง