รีเซต

ผู้ว่าฯ กาญจน์ ประกาศผ่อนผัน โรงแรม-รีสอร์ท รับ นทท. ผู้มาพัก-เช่าระยะยาวได้

ผู้ว่าฯ กาญจน์ ประกาศผ่อนผัน โรงแรม-รีสอร์ท รับ นทท. ผู้มาพัก-เช่าระยะยาวได้
มติชน
3 พฤษภาคม 2564 ( 17:07 )
97
ผู้ว่าฯ กาญจน์ ประกาศผ่อนผัน โรงแรม-รีสอร์ท รับ นทท. ผู้มาพัก-เช่าระยะยาวได้

ผู้ว่าฯ กาญจน์ ประกาศผ่อนผัน โรงแรม-รีสอร์ท รับ นทท. ผู้มาพัก-เช่าระยะยาวได้ ภายใต้หลักการ Social Distancing โดยเคร่งครัด

 

 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ 3 พ.ค.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดูต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2107/2564 เรื่อง ผ่อนผันการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2087/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

 

 

โดยระบุว่า เนื่องจากอาจมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันได้รับผลกระทบ และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อธุรกิจ หากมีการบังคับใช้คำสั่งโดยเคร่งครัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคต และเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จำเป็นจะต้องมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผ่านการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะได้มีที่พักแรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่

 

 

จังหวัดกาญจนบุรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และ ข้อ 2 และ ข้อ 8 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ ข้อ 11 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

 

 

1.ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรม หรือเช่าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาวให้ดำเนินการต่อไป ตามควรแก่การระงับการสูญเสียของกิจการ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการ D – M – H – T – T – A และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย ตามหลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด

 

 

และ 2. เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 

 

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง