รีเซต

3บิ๊กพลังงาน 'ไทยออยล์ - ปตท.สผ. - เอ็กโก' โชว์อันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

3บิ๊กพลังงาน 'ไทยออยล์ - ปตท.สผ. - เอ็กโก' โชว์อันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
มติชน
16 พฤศจิกายน 2564 ( 12:33 )
28
3บิ๊กพลังงาน 'ไทยออยล์ - ปตท.สผ. - เอ็กโก' โชว์อันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า พนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคนมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับความสำเร็จระดับโลก ดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความสมดุล ทั้งมิติด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 

ตลอดช่วง 60 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ ได้สร้างสรรค์และเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมในหลายๆด้าน ในฐานะผู้ผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลัก ESG หรือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย 1)ด้านสิ่งแวดล้อม การตอบสนองต่อทิศทางของโลกในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และศึกษาแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในอนาคต 2)ด้านสังคม มุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ให้เป็นรูปธรรม ผ่านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 3)ด้านบรรษัทภิบาล ให้ความสำคัญกับเรื่องระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

 

“ไทยออยล์อยู่ร่วมกับสังคมมาอย่างยาวนาน ถือเป็นโรงกลั่นที่เกิดขึ้นกลางชุมชน และเติบโตพร้อมกับชุมชนโดยรอบ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานตลอด 60 ปี ไทยออยล์พร้อมทำหน้าที่ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและสังคมไทยตลอดไป และจะยังคงมุ่งมั่นสืบทอดปณิธานในการดำเนินธุรกิจ ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร 100 ปี ที่ยั่งยืน” นายวิรัตน์กล่าวปิดท้าย

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า “นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ ปตท.สผ. ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในปีนี้ และยังได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) ในหลายหัวข้อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. และพนักงานทุกคนในการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเราเชื่อว่าหากการดำเนินธุรกิจอยู่บนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และคำนึงถึงคุณค่าในระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทไปพร้อม ๆ กับเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และสังคมโดยรวม”

 

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 7,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีหลักซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนจะอ้างอิงถึงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “S&P Dow Jones Indices ได้ประกาศรายชื่อและทบทวนรายชื่อบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ประจำปี 2021 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยเอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนการยอมรับในระดับโลก และความมุ่งมั่นของเอ็กโก กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย”

 

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางพลังงานโลกและแผนพลังงานชาติ โดยตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และเป้าหมายลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ภายในปี 2030 และได้กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ “Cleaner, Smarter and Stronger” โดย Cleaner เป็นการมุ่งลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่ Smarter เป็นการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและการลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง ประเภท New-Curve เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ Stronger เป็นการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วน ได้เสียทุกภาคส่วน

 

ทั้งนี้ DJSI ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่นักลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง