รีเซต

สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2565 รับดอกเบี้ยคงที่ ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี รีบเช็ก!

สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2565 รับดอกเบี้ยคงที่ ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี รีบเช็ก!
TeaC
25 ธันวาคม 2565 ( 11:10 )
22.7K
3
สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2565 รับดอกเบี้ยคงที่ ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี รีบเช็ก!

ข่าววันนี้ สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2565 รับดอกเบี้ยคงที่ ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี กู้เงินถูกกฎหมายเพื่อเสริมสภาพคล่อง ต่อยอดขยายธุรกิจให้ก้าวกระโดดไปอีกขั้น ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางดิจิทัล เทคโนโลยี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช็กกันเลย

 

สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2565 รับดอกเบี้ยคงที่  

 

สำหรับจุดเด่นของ สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2565 นั้น เพื่อการลงทุน หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนา ในเรื่องของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันและดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยสอดรับกับบริบทโลกใหม่ (new normal) ดังนี้

 • กระแสดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น การติดตั้งระบบซื้อขายผ่าน online marketing หรือ การติดตั้งระบบเส้นทางและ QR code ในการคัดแยกพัสดุหรือขนส่ง (smart logistic) ฯลฯ
 • การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) หรือ การติดตั้งระบบการจัดการขยะ ฯลฯ
 • นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต เช่น การทำ smart farming หรือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชแทนเนื้อสัตว์ (plant-based food) ฯลฯ

 

เงื่อนไข สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน

 • ดอกเบี้ยคงที่ 2.00%* 2 ปีแรก
 • วงเงินสูงสุด 150 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 • ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี

*อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยรัฐบาลจะชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่องวดแรกของการยื่นขอกู้ยืมเงินจาก ธปท.

 

ประเภทสินเชื่อออมสิน

 • เงินกู้ระยะยาว  (L/T)

 

จำนวนเงินให้กู้

 • ไม่เกิน  150  ล้านบาท  นับรวมวงเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อเดิม ไม่เกิน 500 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อ Soft Loan ธปท.  เพื่อฟื้นฟูกิจการ” (กรณีลูกค้าใหม่นับรวมทุกสถาบันการเงิน)

 

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป  สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่พิจารณาสัดส่วนการถือหุ้น
 • กรณีลูกค้าเดิม เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีวงเงินรวมสินเชื่อธุรกิจเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท  กับธนาคารออมสิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และมีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน  90  วัน (ยังไม่เป็น NPLs) ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ วงเงินรวมของสินเชื่อธุรกิจ รวมสินเชื่อเช่าซื้อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจห้องแถว และสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน แต่ไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งได้แก่  วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  และวงเงินสินเชื่อ
 • เช่าซื้อที่มีวัตถุประสงค์ไม่ได้นำไปใช้สำหรับธุรกิจ หรือ
  ฃกรณีลูกค้าใหม่ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามที่พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 กำหนดทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจการผลิต
 • ธุรกิจการบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ฯลฯ และรวมถึงธุรกิจอื่น ๆ
 • ไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้  (Refinance)

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ของสินเชื่อ Soft Loan 2565

 


ระยะเวลาชำระเงินกู้ถูกกฎหมาย

 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน  10  ปี  โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน  24  เดือน

 

หลักประกัน การกู้เงินถูกกฎหมาย สินเชื่อถูกกฎหมาย

ให้ใช้อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้

 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้
 • หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน เป็นหลักประกันเต็มวงเงินกู้  โดยใช้เกณฑ์พิจารณามูลค่าหลักประกันเช่นเดียวกับสินเชื่อธุรกิจและ SMEs  ดังนี้


(1)  สมุดฝากเงิน/สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน

(2)  ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  80  ของราคาประเมินหลักทรัพย์

(3)  ที่ดินเปล่า ที่เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก.  หรือห้องชุดให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  70  ของราคาประเมินหลักทรัพย์

(4)  หลักทรัพย์ที่สามารถจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจได้ หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด


วงเงินโครงการ ออมสิน 2565

 • ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดสรรวงเงิน  Soft loan  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  0.01  ต่อปี  ให้ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ  วงเงินรวม  250,000  ล้านบาท  เป็นเวลา  5  ปี (นับรวมวงเงินโครงการดังกล่าว กับโครงการสินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ)

 

 

 

 

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง