รีเซต

“มอบโล่ผู้ประกอบการตัวอย่าง” รมว.เฉลิมชัย ก.เกษตรฯ มอบผู้แทนร่วมงาน

“มอบโล่ผู้ประกอบการตัวอย่าง” รมว.เฉลิมชัย ก.เกษตรฯ มอบผู้แทนร่วมงาน
TNN ช่อง16
21 กุมภาพันธ์ 2566 ( 19:20 )
74
“มอบโล่ผู้ประกอบการตัวอย่าง” รมว.เฉลิมชัย ก.เกษตรฯ มอบผู้แทนร่วมงาน

 บจก.คะตะลิสต์ มอบโล่ผู้ประกอบการตัวอย่างขับเคลื่อนด้านอาหารยั่งยืนในการใช้และจำหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง 

 

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายสัตว์แพทย์ รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการตัวอย่างของประเทศไทยการขับเคลื่อนด้านอาหารยั่งยืนในการใช้ และจำหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง โดยมี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร มุมมองต่ออนาคตอาหารที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอมรินทร์ สถาบันอาหาร (National Food Institute) ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

โดยนายแพทย์วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ทำงานภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) อันมีพันธกิจเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในระบบอาหาร (animal welfare) และขับเคลื่อนเรื่องอาหารยั่งยืน (sustainable food) ที่เป็นมิตรกับสัตว์ สิ่งแวดล้อม และดีต่อสุขภาพคนไทย และในภูมิภาคอาเซียน 


 

สืบเนื่องจากความตื่นตัวของผู้บริโภคในประเทศไทยและทั่วโลกที่เล็งเห็นถึงปัญหาของการเลี้ยงไก่ไข่ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้กรงตับ (battery cage) ที่บังคับแม่ไก่อยู่แต่ในกรงแคบๆ แออัด ขยับตัวแทบไม่ได้ ไม่สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติได้เลยตลอดชีวิต เป็นการละเมิดต่อหลักการ อิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) ซึ่งเป็นจริยธรรมสากลในการปฏิบัติต่อสัตว์ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ จากการศึกษาทั้งสหภาพยุโรปพบว่าระบบกรงตับนี้นอกจากจะผิดหลักจริยธรรมต่อสัตว์แล้วก็ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย เช่น การต้องใช้ยาปฏิชีวนะแบบหว่าน (antibiotic prophylaxis) ในปริมาณมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากความเครียดของแม่ไก่ การใช้ยาปฏิชีวนะแบบหว่านนี้ นำไปสู่ปัญหาการดื้อยา (antimicrobial resistance) ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอย่างรุนแรงไปทั่วโลก 

 

การเลี้ยงแม่ไก่ในพื้นที่คับแคบเช่นนี้ เป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ (Pandemic) เช่น โรคไข้หวัดนก เป็นเสมือนระเบิดเวลาที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของผู้คน ความพลัดพราก และความล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่างที่ประจักษ์ชัด และที่เราต้องเผชิญกันในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลตังกล่าวนี้ หลายภาคส่วนของโลก ยกตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรป ได้มีกฎหมายห้ามใช้ระบบกรงตับมากว่า 10 ปีมาแล้ว และตามมาด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆในหลายภูมิภาคทั่วโลก 

 

ด้วยกระแสความตื่นตัวของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ดังนั้น บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด จึงสร้างความร่วมมือ (positive engagement) กับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยและภูมิภาคอาเซียนเตรียมพร้อม ยกระดับมาตรฐานของฟาร์ม ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี ในการผลิตไข่แบบใหม่ที่ตอบโจทย์ของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการทำการอบรมให้กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ บริษัทคะตะลิสต์ ก็ยังจับมือกับภาคธุรกิจอาหาร โรงแรม ค้าปลีก องค์กรสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ในการเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ขังกรง (cage-free eggs) ด้วยการประกาศพันธสัญญาใช้หรือจำหน่ายไข่ที่เลี้ยงโดยไม่ขังกรงภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้สนับสนุนฟาร์มไก่ไข่ ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงนี้ (cage-free egg) 


ธุรกิจด้านอาหารและองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Madel) ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิภาพสัตว์สากล (social responsibility and animal welfare) การเชิดชูคนดี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี นอกจากจะเป็นการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมไทยที่ดีกว่า แต่ยังสามารถสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศไทยในฐานะผู้นำในภูมิภาคอาเชียนในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์สากลด้วย 


ในวันนี้สังคมโลกยุคใหม่กำลังเรียกร้องให้มนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความเคารพต่อธรรมชาติ และเพื่อนร่วมโลกเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ของเราและสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด One Health, One Welfare, One Planet 

 

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดการมอบรางวัลทรงเกียรติแก่ภาคเอกชนธุรกิจอาหาร โรงแรม องค์กรต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ที่ได้ประกาศพันธะสัญญาใช้ไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (cage-free eggs) ที่ดีต่อสัตว์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคน ทดแทนไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยวิธีกรงตับ (cage- free eggs)
และต้องขอขอบคุณ นายศราวุธ มูลโพธิ์

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างสุขภาพชีวิต(กคส.)ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง แนวทางการสนับสนุนการใช้ไข่ไก่ไร้กรงในโรงเรียนและครอบครัว เพื่อสุขภาพของเด็ก, พร้อมด้วยดร.บรรเจิดพร สู่แสนสุข ผู้อำนวยการศึกษาองค์รวม สถาบันอาศรมศิลป์ บรรยายพิเศษเรื่อง หลักจริยธรรม วิธีพุทธสู่การศึกษาในประเทศไทย, คุณนิกม์ พิศลยบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพัฒนา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง Globol Sustainability ni Cage Free Eggs, นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสังกัดกรุงเทพมหานคร(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร),

 คุณอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58ปี), คุณอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษาสถาบันอาหาร, คุณฉัฐยา 

อุดมเจริญชัยกิจ กรรมการที่ปรึกษาบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ที่ให้เกียรติมามอบรางวัลกับผู้ประกอบการฯ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ประกอบการตัวอย่างของประเทศไทยการขับเคลื่อนด้านอาหารยั่งยืนในการใช้และจำหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง" โดยมีรายนามผู้รับรางวัล อาทิ: ร้านครัวเจ๊ง้อ, ร้านอาหารแดรี่โฮม, ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงไก่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ, บ้านไร่ในฝัน สวนเกษตรอินทรีย์, Phuket Waterside เป็นต้นฯ และผู้ร่วมงานทุกๆท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง