รีเซต

เชิญชมถ่ายทอดสดประชุม “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” ในวันวิสาขบูชา

เชิญชมถ่ายทอดสดประชุม “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” ในวันวิสาขบูชา
TNN ช่อง16
25 พฤษภาคม 2566 ( 19:15 )
73
เชิญชมถ่ายทอดสดประชุม “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” ในวันวิสาขบูชา

วันนี้ ( 25 พ.ค. 66 )สืบเนื่องจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ องค์การสหประชาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 54 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 กําหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และกําหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ประเทศไทยโดยคณะสงฆ์ รัฐบาล และประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวมาตลอดทุกปีมิได้ขาดจนถึงปัจจุบันทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ

โดยในระดับนานาชาตินั้นคณะกรรมการจัดงานนานาชาติ (IOC) ซึ่งได้ประชุมกันในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเห็นพ้องต้องกันให้จัดตั้งสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เพื่อดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

สำหรับในการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ.  2566 นี้ คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก (International Council for the Day of Vesak) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้มีสถานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้มีฉันทามติร่วมกันในการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้ง ๑๘ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน พุทธศักราช  2566  ในหัวข้อ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) เพื่อดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยกําหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,500  รูป/คน จาก 84 ประเทศ โดยมีการจัดงาน ณ ห้องประชุม มวก. 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร


เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ทรูวิชั่นส์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมภายใต้เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤติโลก” ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายนนี้ ผ่านทาง TNN2 (ทรูวิชั่นส์ ช่องหมายเลข 784) เพื่อร่วมกันสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้พุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง