รีเซต

กระทรวงท่องเที่ยวสร้างเชื่อมั่นเที่ยวปลอดภัย

กระทรวงท่องเที่ยวสร้างเชื่อมั่นเที่ยวปลอดภัย
TNN ช่อง16
22 มีนาคม 2564 ( 16:52 )
74
กระทรวงท่องเที่ยวสร้างเชื่อมั่นเที่ยวปลอดภัย

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ได้ผลักดันนโยบายพัฒนาท่องเที่ยวไทย 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านความสะอาด ด้านความไม่เอารัดเอาเปรียบ และด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่มาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานความปลอดภัยกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสสิง (Zipline) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทยขึ้น และนำไปสู่การจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบกและมาตรฐานด้านความปลอดภัยกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวทางบกและกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงมีความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิงไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร 


สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการผลักดันให้มีการนำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบกไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขานุการมูลนิธิเมาไม่ขับ นายไพรัตน์ ห่านศรีสุข อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และนางสาวรัชนี ศรีชัยตัน นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก 

โดยมีความเห็นร่วมกันที่สอดคล้องกันในการเผยแพร่มาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง รวมถึงควรนำแอพพลิเคชั่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนให้นำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบกมาใช้อย่างจริงจัง 

ในปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาโรคระบาด และหลายประเทศได้มีการผลิตวัคซีนโควิด-19เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดที่เพิ่มมากขึ้น แม้แต่ประเทศไทยเองก็ยังมีการป้องกันโรคโควิด-19 โดยการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาด ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดหวังว่าภายหลังเปิดประเทศ จะมีการนำนโยบายพัฒนาท่องเที่ยวไทยทั้ง 4 ด้านมาปรับใช้อย่างจริงจังยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง