รีเซต

เครือซีพี – ซีพี ออลล์ ผนึกภาครัฐ ยกระดับ “กาแฟ” จ.น่าน เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เครือซีพี – ซีพี ออลล์ ผนึกภาครัฐ ยกระดับ “กาแฟ” จ.น่าน เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
TNN ช่อง16
25 ธันวาคม 2566 ( 16:08 )
53
เครือซีพี – ซีพี ออลล์ ผนึกภาครัฐ ยกระดับ “กาแฟ” จ.น่าน เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL สนับสนุน “โครงการความร่วมมือด้านกาแฟจังหวัดน่าน” ภายใต้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ โดยมี นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณกนกอร แสงอรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน นายสุขสันต์ วงค์กุนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ให้เกียรติร่วมงาน และมีคุณพชรวรรณ คงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บมจ.ซีพี ออลล์ แชมป์ “นักดมกลิ่นกาแฟโลก” หรือ World Aromaster Championship ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในกลุ่มแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นที่นิยมจากการส่งเสริมปลูกอย่างแพร่หลายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์นายรังสรรค์ พุธวงค์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จากการที่เครือซีพี โดยสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก คือ มิติด้านการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนมุ่งสู่ความยั่งยืน โดย “กาแฟ” ถือเป็นผลผลิตหลักที่เครือซีพีเข้าไปส่งเสริม เพราะเป็นพืชมูลค่าสูง เหมาะสมกับภูมิศาสตร์จังหวัด อีกทั้งสามารถฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทยได้ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีสำคัญของ จ.น่าน โดยได้เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์กาแฟ จ.น่าน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่ความร่วมมือในการยกระดับในเป้าหมายแรก คือ การปรับปรุงและพัฒนากาแฟน่าน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ จำนวน 10 แปลงใหญ่กาแฟ และ 1 วิสาหกิจชุมชน ใน จ.น่าน โดยมีการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลตัวอย่างผลผลิต ไปวิเคราะห์ผ่านแล็ปของซีพี ออลล์ ในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน สมาคมกาแฟพิเศษ หรือ Specialty Coffee Association (SCA) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก ในเรื่องของกลิ่น รสชาติ และคุณภาพของกาแฟแต่ละพื้นที่ 

โดยในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟจากผลการวิเคราะห์ โดยผู้เชี่ยวชาญซีพี ออลล์ และกิจกรรมชิมกาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์กาแฟของ จ.น่าน ให้มีคุณภาพที่ดี สามารถยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์กาแฟ ตลอดจนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัด โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมจำนวน 7 กลุ่ม 25 คน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกาแฟยอดดอย บ้านน้ำพัน ต.นาไร่หลวง  อ.สองแคว แปลงใหญ่กาแฟบ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา วิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านน้ำกิ อ.ท่าวังผา แปลงใหญ่กาแฟตำบลชนแดน  อ.แสงแคว (บ้านห้วยเลา) วิสาหกิจชุมชนเกษตรตำบลน้ำพาง อ.แม่จริม แปลงใหญ่กาแฟตำบลหมอเมือง อ.แม่จริม (บ้านห้วยซ้อ) ทั้งนี้ เครือซีพี มุ่งหวังว่า กิจกรรมดังกล่าวฯ จะช่วยให้กลุ่มเกษตกรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการบริหารจัดการ การดูแลรักษากาแฟ ให้มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง