รีเซต

TFG ส่ง TFFM ลงนามเอ็มโอยู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมการอาหาสัตว์

TFG ส่ง  TFFM ลงนามเอ็มโอยู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมการอาหาสัตว์
มติชน
13 ธันวาคม 2564 ( 13:28 )
34
TFG ส่ง  TFFM ลงนามเอ็มโอยู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมการอาหาสัตว์

นายเพชร นันทวิสัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (TFFM) ภายใต้บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(เอ็มโอยู)ทางวิชาการภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยเป็นการลงนามเพื่อร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต และความร่วมมืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่สำหรับอาหารสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบที่ได้จากภายในประเทศ การสร้างโรงอาหารสัตว์ขนาดเล็กสำหรับการทดสอบการใช้วัตถุดิบทางเลือกใหม่ซึ่งมีระบบการผลิตเทียบเคียงกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบของวัตถุดิบทางเลือกใหม่ให้สามารถใช้ในระบบการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรมได้ โดยความร่วมมือนี้ยังประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรทางด้านอาหารสัตว์ของทั้งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนอีกด้วย

 

“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนางานวิจัยด้านวัตถุดิบทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือหรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่ เป็นแนวทางการผลิตอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน ผ่านการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy) เป็นการเพิ่มขีดความสามรารถในการแข่งขันของธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งต้นทุนอาหารสัตว์คิดเป็นประมาณ 60% ของต้นทุนการผลิตสัตว์ ผลจากงานวิจัยจะมีประโยชน์ทั้งในการพัฒนาด้านวิชาการอาหารสัตว์รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อต่อยอดนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยจะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ที่มีความสนใจ เพื่อช่วยพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น” นายเพชรกล่าว

 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวอีกว่า ในส่วนของ TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย ด้านงบประมาณ ห้องปฏิบัติการ สถานที่ทำการวิจัย รวมไปถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียน การสอนของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

 

“บริษัทฯมีความยินดีและมีความพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากทางบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้รอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ TFG จะช่วยรองรับการขยายตัวของบริษัทอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค” นายเพชรกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง