โปรดเกล้าฯ โอนย้าย น.อ.สกาย เภกะนันทน์ เป็นข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ โอนย้าย น.อ.สกาย เภกะนันทน์ เป็นข้าราชการในพระองค์
ข่าวสด
16 กันยายน 2564 ( 09:29 )
28
โปรดเกล้าฯ โอนย้าย น.อ.สกาย เภกะนันทน์ เป็นข้าราชการในพระองค์

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ โอนย้าย น.อ.สกาย เภกะนันทน์ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พระราชทานยศ พลเรือตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย.64

 

 

วันที่ 16 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหาร

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาวาเอก สกาย เภกะนันทน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร (อัตรา นาวาเอกพิเศษ) ปรับย้ายมาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง นายทหาร ปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือตรี) และพระราชทานยศ พลเรือตรี

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ โอนย้าย น.อ.สกาย เภกะนันทน์ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง