รีเซต

รมว.เฮ้ง ขับเคลื่อน 4 หน่วยงาน ยกระดับบริการด้วยยานยนต์ไฟฟ้า EV

รมว.เฮ้ง ขับเคลื่อน 4 หน่วยงาน ยกระดับบริการด้วยยานยนต์ไฟฟ้า EV
TNN ช่อง16
24 มีนาคม 2565 ( 09:51 )
37
รมว.เฮ้ง ขับเคลื่อน 4 หน่วยงาน ยกระดับบริการด้วยยานยนต์ไฟฟ้า EV

บริเวณลานชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวและหันมาใช้ ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องในด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ การดำเนินโครงการและการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ระหว่าง กระทรวงแรงงาน บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด บริษัท อี สมาร์ททรานสปอร์ต จำกัด และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกัน ประโยชน์จึงเกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงานให้แก่นักศึกษาจบใหม่ ให้ได้รับโอกาสการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและมีความพร้อมเข้าสู่การทำงาน กลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบได้รับการพัฒนาทักษะ มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้ง ผู้ประกอบกิจการมีแรงงานที่มีคุณภาพ สุดท้ายคือประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณค่า          นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท ไทยสมายล์ บัส จำกัด บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท และเตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานใหม่ เพื่อบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า ซึ่งต่อจากนี้จะยกระดับให้เป็นกัปตัน และพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารไฟฟ้า จะยกระดับให้เป็นบัสโฮสเตส เพื่อยกระดับตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับคุณค่าของงาน อาชีพ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ของการใช้รถเมล์ไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการกำลังแรงงานมากกว่า 7,000 คน ในระยะ 3 ปี นอกจากนี้ ได้วางแผนจัดฝึกอบรมเพื่อบรรจุแรงงานใหม่เข้าทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ด้วย วันนี้ การบูรณาการความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของแรงงานตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดมลพิษ เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป          นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวภายหลังลงนามเป็นพยาน ว่าความร่วมมือในวันนี้เป็นการส่งเสริมการมีงานทำด้วยการให้บริการจัดหางานด้วยระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในหลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า และหลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า จะได้เรียนรู้การใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบควบคุมของรถโดยสารระบบไฟฟ้า กฎ ระเบียบ มารยาท บุคลิกภาพโครงสร้างอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของรถโดยสารไฟฟ้า รวมถึงมาตรการการปฏิบัติกรณีฉุกเฉินได้ ส่วนตำแหน่งพนักงานต้อนรับรถโดยสารไฟฟ้า จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ เทคนิคการให้บริการด้วยใจ การคิดเงิน ทักษะเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ E Payment รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยภายในรถขณะเดินทาง การดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะทำให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการการันตีทักษะและความรู้ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่แรงงานที่ทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ ในส่วนของนายจ้างจะรับทราบและมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะฝีมือตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการอีกด้วย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง