รีเซต

ครม. อนุมัติ 2 โครงการฯ พัฒนาน้ำบาดาล ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

ครม. อนุมัติ 2 โครงการฯ พัฒนาน้ำบาดาล ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
มติชน
8 มิถุนายน 2564 ( 16:53 )
56
ครม. อนุมัติ 2 โครงการฯ พัฒนาน้ำบาดาล ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 97 รายการ กรอบวงเงิน 601.7511 ล้านบาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 190 แห่ง ใน 31 จังหวัด กรอบวงเงิน 497.9658 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

 

 

1.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในลักษณะของการบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ อปท. บริหารจัดการน้ำบาดาล ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล รวมทั้งส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สินทั้งบ่อบาดาล ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการน้ำบาดาล ร่วมกับน้ำผิวดินอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 97 แห่ง ใน 24 จังหวัดกิจกรรม เจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขนาดพื้นที่ 120 ไร่/300 ไร่/500 ไร่ เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

 

 

คาดว่าผลที่จะได้รับ พื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 21,040 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 956 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุนไม่น้อยกว่า 9.4284 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมทั้งจ้างแรงงานในพื้นที่ จำนวน 2,425 คน

 

 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

วัตถุประสงค์- เพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ที่ใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์เป็นเครื่องต้นกำลังในการสูบน้ำบาดาล โดยเปลี่ยนเป็นระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคเกษตรกรรม -ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนสำหรับทำเกษตรได้ตลอดทั้งปี

 


กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 190 แห่ง ใน 31 จังหวัด

 

 

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการเป่าล้างบ่อบาดาลและเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำบาดาล เป็นแบบไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้น้ำ คาดว่าจะผลที่ได้รับ พื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 22,800 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 1,520 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุนไม่น้อยกว่า 6.1560 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมทั้งจ้างแรงงานในพื้นที่ จำนวน 2,850 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง