รีเซต

สินเชื่อ ธกส.2565 : ปล่อยกู้ สินเชื่อ รีไฟแนนซ์ ช่วยเกษตรกร เช็คเลย!

สินเชื่อ ธกส.2565 : ปล่อยกู้ สินเชื่อ รีไฟแนนซ์ ช่วยเกษตรกร เช็คเลย!
TeaC
8 กุมภาพันธ์ 2565 ( 13:29 )
14.3K
สินเชื่อ ธกส.2565 : ปล่อยกู้ สินเชื่อ รีไฟแนนซ์ ช่วยเกษตรกร เช็คเลย!

ข่าววันนี้ ปี 2565 ขอให้เป็นปีทองของเกษตรกรที่ตั้งหน้าตั้งตาทุ่มเท เพื่อให้ได้ผลผลิตทางเกษตรในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อนวัตกรรมเครื่องจักรเครื่องยนต์ ช่วยเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเกษตรต่าง ๆ รวมถึงการรีไฟแนนซ์ (Refinance) ด้วย จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง มาเช็กกัน

 

1. สินเชื่อนวัตกรรมเครื่องจักรเครื่องยนต์ 

เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับเกษตรกรที่กำลังจะลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเกษตรต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการ Refinance อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าลงทุนในการซื้อทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือ อุปกรณ์เสริมสมรรถนะ หรือทรัพย์สินประเภทรถยนต์ รถบรรทุก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถยนต์กระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

 

คุณสมบัติของผู้กู้ "สินเชื่อ ธกส." ต้องมีอะไรบ้าง?

สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้ "สินเชื่อนวัตกรรมเครื่องจักรเครื่องยนต์" มีรายละเอียดดังนี้

 1. เป็นเกษตรกร ชั้นดีเลิศ (AAA+) หรือเป็นลูกค้าชั้นดีเยี่ยม (AAA)
 2. เป็นบุคคลทั่วไป ที่ผ่านการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ระดับ 1-3
 3. ต้องไม่เป็ฯลูกค้าที่มีหนี้คงเหลือ หรือมีหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามโครงการสินเชื่อจัดหาเครื่องจักรเครื่องยนต์ ระยะที่ 1 หรือระยะที่ 2

หลักประกัน ที่ต้องใช้ในการกู้สินเชื่อ

 1. ใช้หลักประกันตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร
 2. กรณีมีเหตุอันสมควรผ่อนปรนหลักผระกันได้ ดังนี้


- กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 
- กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ ให้สามารถค้ำประกันดังกล่าวต่างหากจากวงเงินค้ำประกันตามวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร

 

       3. กรณีหลักประกันไม่เพียงพอสามารถใช้ สมย. ค้ำประกันสินเชื่อตามโครงการได้

 

วงเงินสินเชื่อ

 • กำหนดวงเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อ
 • กรณี รีไฟแนนซ์ กำหนดวงเงินกู้ได้ไม่เกินจำนวนเงินค่าเช่าซื้อคงเหลือพร้อมค่าอุปกรณ์ (ถ้ามี) รวมกับค่าบำรุงซ่อมแซม หรือการจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์เสริม 

 

อัตราดอกเบี้ย

 1. กรณีการใช้หลักประกันจำนอง หรือใช้หลักประกันจำนองร่วมกัน มสย. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MRR-1 (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากันร้อยละ 6.875)

 2. กรณ๊การใช้หลักประกันจำนองร่วมกับการใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป ค้ำประกันหนี้เงินกู้ตามเกณฑ์ผ่อนปรนไม่เกิน 300,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR-0.75

 3. กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป ค้ำประกันหนี้เงินกู้ตามเกณฑ์ผ่อนปรนในวงเงินค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท เพียงอย่างเดียว คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR-0.50 

 

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2566

 

เกษตรกรมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ Call Center 02-5550555 หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

2. โครงการ "ชำระดีมีคืน-นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด"

ธกส. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ปล่อยสินเชื่ออีก โครงการชำระดีมีคน นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนักทางการเงินแก่ลูกค้า ในการลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ มีรายละเอียดตามนี้

 

1. ชำระดีมีคืน 2565 ธกส.ออกมาตรกาช่วยลูกค้า

สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล ที่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท วงเงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยจะมีเกษตรกรลูกค้าได้รับประโยชน์กว่า 4.1 ล้านราย

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "ชำระดีมีคืน"

เป็นลูกค้าชั้นปกติ (ชั้น 1 ) หรือชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ชั้น 2) และเป็นดอกเบี้ยที่รับรู้รายได้เป็นเกณฑ์คงค้าง (AA)


2. โครงการ "นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด" ปีบัญชี 2564 

ธกส. คืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าที่มีภาระหนี้คงค้าง หรือลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564โดย ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ย ดังนี้ 

 • กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญาและ/หรือกรณีเป็นสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารจะลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มี ไม่เกินร้อยละ 50 ณ วันชำระหนี้

 • กรณีชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้น แต่ไม่สามารถชำระต้นเงินได้ จะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

 • กรณีชำระดอกเบี้ยได้บางส่วนจะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
  กรณีกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้นหรือบางส่วน จะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง


อัตราการคืนดอกเบี้ย

ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท/ราย (รวมทุกสัญญาที่ได้รับสิทธิ์)


วิธีคืนดอกเบี้ย

โอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 หรือเมื่อเต็มวงเงิน 1,200 ล้านบาท ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ

ทั้งนี้ เมื่อชำระหนี้แล้ว ลูกค้าสามารถรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส.

สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555-0555

 

 

3. สินเชื่อดี ฟรีค่าธรรมเนียม

สำหรับลูกค้าที่ได้รับเงินกู้ สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร หรือ สินเชื่อสีเขียว (Green Credit) ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

 

ฟรี‼️ 50% ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและค่าวิเคราะห์เงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท)
ฟรี‼️มูลค่า 3,000 บาท

 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ BAAC Corporate Banking ค่าธรรมเนียมแรกเข้า มูลค่า 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) มูลค่า 2,000 บาท

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 - 31 มี.ค. 2565 หรือครบจำนวนตามที่กำหนด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งครบก่อน

 

 

ภาพ : มติชน

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง