รีเซต

รวมช่องทางตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ด้วยตนเอง ขั้นตอนง่ายๆ

รวมช่องทางตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ด้วยตนเอง ขั้นตอนง่ายๆ
TNN ช่อง16
8 กันยายน 2566 ( 09:02 )
115
รวมช่องทางตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ด้วยตนเอง ขั้นตอนง่ายๆ

"เงินอุดหนุนบุตร" รวมช่องทางตรวจสอบด้วยตนเอง ขั้นตอนง่ายๆผ่านเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th และ ผ่านแอปพลิเคชัน


เงินอุดหนุนบุตร โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจัดสวัสดิการพื้นฐานแก่เด็กแรกเกิดให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยรัฐบาลมอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาทต่อคน


คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน


ผู้ปกครอง

-มีสัญชาติไทย
-เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
-เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

เด็กแรกเกิด


-สัญชาติไทย เด็กอายุต่ำว่า 6 ปี
-อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อไป
-ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนช่องทางตรวจสอบ เงินอุดหนุนบุตร


-ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do 


1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

4.กดค้นหาข้อมูล


-ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html


- แอปพลิเคชัน“เงินเด็ก” ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ AppStore และ PlayStore  


 


 

ภาพจาก AFP/TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง