รีเซต

เช็กเงื่อนไข"เราชนะ” ใครได้สิทธิ-ไม่ได้สิทธิแบบละเอียด!!

เช็กเงื่อนไข"เราชนะ” ใครได้สิทธิ-ไม่ได้สิทธิแบบละเอียด!!
TNN ช่อง16
19 มกราคม 2564 ( 13:52 )
96
เช็กเงื่อนไข"เราชนะ” ใครได้สิทธิ-ไม่ได้สิทธิแบบละเอียด!!

       ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดจากไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่  ภายใต้มาตรการ “เราชนะ” โดยจะแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด คนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทต่อคน สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ "เราชนะ"  เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 31.1 ล้านคน  จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564  ระยะเวลาดำเนินการ (จ่ายเงิน) ประมาณ 5 เดือน (มกราคม – พฤษภาคม 2564) 

        โดยรัฐบาลได้แบ่งผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเป็น  3  กลุ่ม ได้แก่ 

          กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่

    1.1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
    1.2 กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท 
        ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน


          กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" ประมาณ 15.3 ล้านคน โดยต้องเข้าเงื่อนไขที่กำหนด หากผ่านจะมีข้อความส่งไปให้ยืนยันการรับสิทธิ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเหมือนกับผู้มีบัตรสวัสดิการ  ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ โดยกระทรวงการคลังจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มนี้เป็นอันดับแรก  และจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท(หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564)  จนครบ 7,000 บาทจำนวน 7,000 บาท

        ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน


          กลุ่มที่ 3 ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 โดยในกลุ่มที่ 2 และ 3  โดยหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว  จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อน  จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท 

         สำหรับกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน   

        เงื่อนไขร่วมโครงการ

         สำหรับเงื่อนไขของโครงการ "เราชนะ" และกลุ่มบุคคลได้สิทธิตามโครงการ มีดังนี้
    1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
    2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 
    3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
    4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
    5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
    6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
    7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

      
          "เราชนะ"ไม่จ่ายเงินสด 

       รูปแบบการใช้จ่ายเงิน”เราชนะ”  จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ แต่สามารถนำไปใช้ผ่านระบบ เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่างๆ  จากร้านค้าขนาดเล็กเหมือนโครงการละครึ่ง  ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

        นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังในฐานะผู้ดูแลและรัับผิดชอบโครงการ คาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564  โดยวงเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว จะก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน  ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น

         แน่นอนว่าวัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ทั่วถึงไปยังผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น เมื่อได้รับสิทธิร่วมโครงการ  จะสามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (2) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ ซึ่งได้เปิดให้ร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 คล้ายๆกับโครงการ"คนละครึ่ง" 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง