ลดค่าธรรมเนียม ทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อสกุล เหลือ 1 บาท!

ลดค่าธรรมเนียม ทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อสกุล เหลือ 1 บาท!
TNN ช่อง16
18 กันยายน 2564 ( 13:16 )
20
ลดค่าธรรมเนียม ทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อสกุล เหลือ 1 บาท!

ภาพจาก TNN ONLINE

วันนี้ (18 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 3 ฉบับ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การทำบัตรประชาชน การขอสำเนาทะเบียนบ้าน และการจดทะเบียนสมรส รวมถึงการขอเปลี่ยนซื่อสกุล  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น จึงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม ลดเหลือ “ 1 บาท”

การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ "บัตรประจำตัวประชาชน" เหลือฉบับละ " 1 บาท" มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้

(1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

(2) การออกใบแทนใบรับ

(3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว "การจดทะเบียนสมรส" เหลือฉบับละ " 1 บาท"  ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

(1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท

(2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท

(3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท

การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล "เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล" เหลือฉบับละ “1 บาท” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้

(1) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง

(2) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

(3) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล


ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง