วิกฤติโควิดคนเมืองเข้าไม่ถึงอาหารปลอดภัย

วิกฤติโควิดคนเมืองเข้าไม่ถึงอาหารปลอดภัย
TNN ช่อง16
4 สิงหาคม 2564 ( 16:46 )
17
วิกฤติโควิดคนเมืองเข้าไม่ถึงอาหารปลอดภัย

นายอุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  เปิดเผยว่า วิกฤติโควิดทำให้คนในชนบทต้องอุ้มชูคนที่อยู่ในเมืองให้อยู่รอด เนื่องจากคนในเมือง 60% เข้าไม่ถึงอาหารปลอดภัย  เพราะไม่มีพื้นที่ปลูกผักกินเองเหมือนต่างจังหวัด  สำหรับชุมชนท้องถิ่นจะอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตัวเอง ด้วยการปลูกพืชทานเองภายใน 40-50 วัน แม้ว่าขณะนี้มีไม่ถึง 50% ที่ผลิตอย่างจริง จังแต่ในอนาคตคาดว่าจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น


อย่างไรก็ตาม สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายว่า ใน 5 ปีข้างหน้า หรือปี68  ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถจัดการอาหารในภาวะวิกฤติ โดยขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี


นอกจากนี้ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้ภาคีต้องสร้างรูปธรรมระบบสำรองอาหาร เช่น สวนผักคนเมือง ทำโครงการปันอาหาร ปันชีวิต ให้คนพึ่งตนเองด้านอาหารหารมากขึ้น ส่วนมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน หาทางออกถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบสำรองอาหารควบคู่ไปกับความมั่นคงทางอาหารในชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง