รีเซต

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน "พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้" มาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน "พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้" มาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
TNN ช่อง16
15 กันยายน 2566 ( 19:59 )
125
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน "พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้" มาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

วันที่ 14 ก.ย. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ประกอบมาตรา 4


และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10  มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตราแห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอกพิเศษ) ปรับโอนมาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2566


ข่าวที่เกี่ยวข้อง