รีเซต

SIRI ขายหุ้น 40.5% ในบิ๊กทัช 1 ให้กองทุนบุคคล บลจ.เอ็กซ์สปริง

SIRI ขายหุ้น 40.5% ในบิ๊กทัช 1  ให้กองทุนบุคคล บลจ.เอ็กซ์สปริง
ทันหุ้น
27 กันยายน 2566 ( 13:39 )
138
SIRI ขายหุ้น 40.5% ในบิ๊กทัช 1  ให้กองทุนบุคคล บลจ.เอ็กซ์สปริง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เข้าทำธุรกรรมขายหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 40.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท บิ๊ก ทัช 1 จำกัด ให้แก่กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด ("กองทุนส่วนบุคคลฯ") เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เป็นจำนวน 202,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.50 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท บิ๊ก ทัช 1 จำกัด อันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 20.25 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ การทำรายการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บริษัท บิ๊ก ทัช 1 จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 59.50 : 40.50 ระหว่าง บริษัทฯ และ กองทุนส่วนบุดดลฯ เพื่อพัฒนโครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ประธานอำนวยการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญมีขนาดรายการของธุรกรรม เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.01 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 0.91 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง