รีเซต

สรุปครบเป็นข้อๆ นโยบายรัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา

สรุปครบเป็นข้อๆ นโยบายรัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา
TNN ช่อง16
11 กันยายน 2566 ( 08:40 )
55
สรุปครบเป็นข้อๆ นโยบายรัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา

เรื่องเร่งด่วน หรือ กรอบระยะสั้น ที่รัฐบาลจะดำเนินการทันที ก็คือ การกระตุ้นการใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง นโยบาย 5 เรื่องหลัก หรือเรื่องเร่งด่วน เรื่องแรก เติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ต 

-เป็นการเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง

-และกระจายไปทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานราก 

-สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และภาคธุรกิจ 

-โดยรัฐบาลจะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปของภาษี 

-เป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ


เรื่องเร่งด่วนที่ 2  การแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 

-ภาคเกษตร รัฐบาลจะพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสม 

-ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป จะช่วยประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน รวมถึงผู้ประกอบการSMEs -ส่วนกลุ่มอื่นๆจะเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยไม่ขัดต่อวินัยทางการเงิน


เรื่องเร่งด่วนที่ 3 ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต 

-สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงาน 

ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันที 


เรื่องเร่งด่วนที่ 4  ผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

-ตั้งเป้าเปิดประตูรับนักท่องเที่ยว ด้วยการปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่า 

-ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศเป้าหมาย 

-จัดทำ Fast Track VISA สำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ (MICE)  

-เร่งปรับปรุงระบบคมนาคมและปรับเพิ่มเที่ยวบินเข้าไทยให้มากขึ้น


นโยบายเร่งด่วนสุดท้าย คือ การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในรัฐธรรมนูญ ปี2560 

-เพื่อให้คนไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 

-โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-และไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายระยะกลางและระยะยาว ซึ่งแยกย่อยได้อย่างน้อย  22นโยบาย เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนไทยในหลายมิติ ครอบคลุม การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่


-สร้างรายได้ ด้วยการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เร่งการเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) 

-ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน

-พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล

-พัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกกฎหมายตามแนวชายแดน

-ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

-สร้างรายได้ภาคเกษตร เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าต่อไร่


-หาตลาดให้สินค้าการเกษตรได้ขายในราคาที่เหมาะสม

-ฟื้นชีวิตอุตสาหกรรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

-เร่งให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำกิน

-ปลดล็อกกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดของประชาชน เช่น สุราพื้นบ้าน

-กระจายอำนาจในรูปแบบ (ผู้ว่า CEO)

-เปิดรับแรงงานต่างด้าวและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน-สร้างงาน สร้างรายได้ผ่านการส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 ทักษะ Soft Power

-ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ

-ปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-ปรับโครงสร้างหน่วยงานความมั่นคงให้ทันสมัย

-พัฒนากองทัพ เช่น เกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ
-ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติด

-แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5

-ยกระดับนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค

-ทุกกลุ่มได้รับสวัสดิการโดยรัฐอย่างเท่าเทียม

-ผลักดันกฎหมายความเท่าเทียมกลุ่มหลากหลายทางเพศหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จะถือเป็นการนับหนึ่งอย่างเป็นทางการในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศเพื่อฟื้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งนโยบายเร่งด่วนที่จะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ คือ การลดค่าไฟ ก๊าชหุงต้ม ลดราคาน้ำมัน ที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันพุธที่ 13 กันยายน นี้

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง