รีเซต

ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน
ทันหุ้น
11 มกราคม 2565 ( 15:49 )
50
ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน

ทันหุ้น - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  ในเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท  และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน  เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

ตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ที่ได้เห็นชอบการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท   และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน  ก.ล.ต.  จึงออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรา  89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการเสนอวาระที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เช่น ระยะเวลาในการเสนอวาระ และข้อมูลประกอบการเสนอวาระ  โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  สามารถเตรียมตัวใช้หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2566 ได้

 

ส่วนการออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามมาตรา  89/31 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น  ในการมอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน   ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดเรื่องคุณสมบัติผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ  รวมถึงข้อมูลประกอบการชักชวน โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม  2565 เพื่อให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565 ได้

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง