รีเซต

‘วุฒิสภา’ รับรอง ‘วรพจน์ วิศรุตพิชญ์’ นั่งปธ.ศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

‘วุฒิสภา’ รับรอง ‘วรพจน์ วิศรุตพิชญ์’ นั่งปธ.ศาลปกครองสูงสุดคนใหม่
มติชน
16 สิงหาคม 2565 ( 15:33 )
55
‘วุฒิสภา’ รับรอง ‘วรพจน์ วิศรุตพิชญ์’ นั่งปธ.ศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

โดยเป็นการประชุมลับและลงคะแนนลับให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ ผลการออกเสียงปรากฏว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 188 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ คะแนน 4 และไม่ออกเสียง 7 คะแนน จึงถือว่านายวรพจน์ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ว.ที่มีอยู่ จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ การคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ สืบเนื่องจาก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานคนปัจจุบัน มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 21 วรรค 1 (3) ประกอบมาตรา 31 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

สำหรับประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานนั้น นายวรพจน์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d’études approfondies (DEA) en droit public) จาก Université de Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส และปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit) สาขากฎหมายมหาชน จาก Université des Sciences sociales Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส

มีประวัติการรับราชการตามลำดับ ดังนี้พ.ศ. 2519-2544 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544-2548 อธิบดีศาลปกครองกลางพ.ศ. 2549-2553 ตุลาการศาลปกครองสูงสุดพ.ศ. 2553-2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดพ.ศ. 2558-2559 ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดพ.ศ. 2559- ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง