รีเซต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ”วรพจน์ วิศรุตพิชญ์” เป็นปธ.ศาลปกครองสูงสุด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ”วรพจน์ วิศรุตพิชญ์” เป็นปธ.ศาลปกครองสูงสุด
TNN ช่อง16
30 กันยายน 2565 ( 21:40 )
66
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ”วรพจน์ วิศรุตพิชญ์” เป็นปธ.ศาลปกครองสูงสุด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย แสวงศักดิ์ เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตามประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น


ตามมาตรา ๒๑ (๓) ประกอบมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕


คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง จึงได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด 


โดยที่ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ต้องพ้นจากตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ มาตรา ๑๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี


          

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง